امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

...وماسکوت می کنيم! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٥/٢۸
...وماسکوت می کنيم!
...وماسکوت مي کنيم.
بنام (آزاد) سازی افغانستان ازشررژيم طالبان والقاعده تمام زيرساخت باقيمانده ازجنگ ۲۳ساله را بمباران وويران می کنند و ماسکوت می کنيم.
بنام اينکه جنگ صرف عليه طالبان والقاعده است تابحال بيشترازبيست هزارملکی (نفرعادی) وچندهزاراسيردست بسته را(حدودده باربیشترازقربانیان نیویورک)می کشند و ماسکوت می کنيم .
بنام اينکه القاعده به سلاح های کشتارجمعی دست يازيده است ازسلاح های نيمه اتمی ودارای اشعه راديواکتيف درولايت بلخ توره بوره پکتيا مناطق غربی کشوروسايرجاها استفاده می کنند که به شهادت(گواهی) متخصصين صلاحيت درين زمينه محيط زيست وسلامت انسانهاوکودکان مادرآينده جدادرخطرقرارگرفته است وماسکوت می کنيم.
بنام ريشه کن کردن تروريسم تمام جنايتکاران جنگی وتروريستهای شاخداررا که هنوزهم به ترورمردم وروشنفکران ادامه می دهند تقويت نموده رسميت بخشيده متحدکرده و قدرت دولتی وسرنوشت کشوررابه آنها می سپارند و ماسکوت می کنيم.
کشوريکه توسط شوروی سابق وعمال امريکا پرماين ترين زمين خداگشته است بازهم ازهواوزمين ماين باران می کنندو ما سکوت می کنيم.
بنام اينکه تروريسم جهانی به غرورامريکايهاصدمه زده است امريکاومتحدين شان دريک کشوريکه خودشان هم آنرابه رسميت شناخته اند تمام اقدامات خودراخودسرانه بدون يک مشوره حتی بادولت فعلی که بدست خودشان بوجودآمده اجرامی کنند و ماسکوت می کنيم.
تنظيم های اسلامی راخودوتوسط متحدين منطقوی شان می سازندوبدست آنهاشهرهاراويران می کنند بعدا طالبان رابوجودمی آورندوتنظيم های اسلامی رادرباطله دانی می اندازند بعدا طالبان رامی زنندودوباره لاشه های فرسوده رابيرون می کشندوبنام مجريان دموکراسی آنهارابقدرت می رسانند وماسکوت می کنند.
مردم رادرقعرفقرنگه می دارندوفقط به کمکهايی دست می يازندکه جلوي مرک دستجمعی رابگيرد ولی هرگزنمی کوشندتازيربنای ويران شده اقتصادی رادوباره احياکرده وياحداقل يک پروژه راروبدست بگيرندتاقدرت جذب جنگندگان راازاقتصادجنگی به اقتصادعادی وملکی داشته باشد سرمايه هايی راکه بنام کمک به مردم افغانستان اختصاص يافته براي سروسامان يافتن گروه های غارتگرجنگی به مصرف می رسانندتادرآينده مردم بلاکشيده ونسل فرداباتحمل سودهای کمرشکن آنرادوباره بپردازند و ما سکوت می کنيم.
لويه جرگه دايرمی کنند می کوشندتوسط قوماندانهاوتنظيم هاتاجاييکه ممکن است جلونمايندگان انتخابی رابگيرندوبعدااداره وسرنوشت آنرابه جنايتکاران جنگی می سپارند و ماسکوت می کنيم.
بنام (عدالت بی مرز) می آيندوقريه ها کودکان مجالس غم وشادی مردم راکاوبای منشانه بمباران می کنندووقتی رسوايی آن ازپرده بيرون می افتدحتی يک معذرت هم نمی خواهندوفقط دربرابرهرگشته مظلوم ۲۰۰دلاروبرای هرزخمی (که اگرزنده بماندبایدتاپایان عمرازرنج وبیکاری عذاب بکشد) ۶۰دلارمی پردازند. (عدالت بی مرزامریکایی ) ارزش زندگی افغانهارا۲۰۰دلارتعيين کرده است امااگربينی يک امريکايی اروپايی یا اسرايلی خون شودميليونهاارزش دارد ومااين ننگ راباسکوت خودمی پذيريم .
بنام مبارزه عليه ترورفضای رعب ووحشت وتروربراه می اندازند بخاطرمصالح نظامی خودشروع به ايجادواحدهای نظامی منطقوی می کنندکه عاقبت مرگ آوری براي آينده کشوردارد بجای شايسته سالاری به سهميه هی قومی ورسميت بخشيدن واستمرارتضادهای قومی روی می آورندتاکشورراچندپارچه وغيرمتحدنگهدارندوبلاخره اشغال برهنه کشورراتوسط مطبوعات مزدورونيروهای مزدور (استقلال ) و آزادی کشور معرفی می دارند و و و
وماهمچنان سکوت می کنيم اماتابه کی؟؟؟؟؟
اين سواليست که هروجدان زنده عدالتخواه آزادی پسندووطن دوست بايدبرايش پاسخ بيابد.
انجمن فرهنگی افغانهاRAH
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]