امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

شانزده فلم به بخش مسابقه راه یافتند. - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸٦/۳/۱٠
شانزده فلم به بخش مسابقه راه یافتند.
ازمیان حدودشصت فلم مستندوکوتاه رسیده به دفترجشنواره  16 فلم به انتخاب هیات بازبینی وانتخاب جشنواره متشکل ازآقایان: انجنیرلطیف احمدای، احدژوند، جوانشیرحیدری، ابراهیم هوتک ، عبدالقیوم کریم، ملک شفیعی وخانم رویاسادات برای بخش مسابقه جشنواره معرفی شدند.
هیات بازبینی درطی یکهفته تعداد59 فلم رسیده به دفترجشنواره راتماشاکرده وبعدازتحلیل ورای گیری به نتیجه فوق دست یافتند.
همچنین به زودی تعدادفلمهای که ازکشورهای همسایه درجشنواره به نمایش درخواهندآمدانتخاب خواهدگردید.
لازم به ذکراست که ازمجوع فلمهای باه یافته افغانی به بخش مسابقه هفت مستند، هشت داستانی ویک انیمیشن است.
حضوریک فلم انیمیشن ساخته شده توسط فلمسازان افغان ازاتفاقهای خوبی این جشنواره بحساب می ایدبادرنظرداشت اینکه گروه هیات بازبینی خوشحالی شانراازرشدقابل توجه درکیفیت فلمهای افغانی دراین جشنواره ابرازداشتند.

ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]