امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

پديده خشكسالي خطري بدترازطالبان! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸٥/۸/٢٤
پديده خشكسالي خطري بدترازطالبان!

اين نه يك گزارش است ونه يك مقاله علمي چشمديدي است ازمسافرتهاوبرداشتهاي مستندسازي راجع به تبعات خشكسالي درافغانستان.

برداشت اول: بسياري نقاط افغانستان تاچندسال آينده بدليل خشكسالي پياپي تبديل به دشتهاودره هايي خالي ازسكنه خواهدشد وبنابراين حتي اگرافغانستان خطري مثل تروريسم،طالبان ومداخلات كشورهاي همسايه راهم نداشته باشدباهمين پيمانه كمكهاي جامعه جهاني قادربه مبارزه باتبعات خشكسالي هم نخواهدبود!
برداشت دوم: هزارجات دردرجه اول، بخشهايي ازشمال كشور،هرات، نيمروزوحتي كابل واطراف آن دردرجه هاي بعدي تهديدحمله وحشتناك خشكسالي قراردارند.
برداشت سوم: شهرهاي افغانستان مثل كابل، غزني، هرات، مزارشريف موردهجوم فراريان خشكسالي قرارمي گيرندوميزان بيكاري،دزدي، كدايي وانوع ديگري بزهكاري وسوتغذيه افزايش پيداخواهدكرد والبته برميزان مرگ ومريضي نيزافزوده خواهدشد.
دلايل خشكسالي:
1- تداوم خشكساليهاي نه ساله گذشته
2- افزايش دماي عمومي كره زمين
3- صنعتي شدن كشورهاي همسايه افغانستان كه البته اين ودليل قبلي عمده ترين عامل نرسيدن ابرهابه افغانستان شده وبنابراين ميزان بارندگي سال به سال كاهش بيشتري خواهديافت وتنهامنبع آب افغانستان كه همان باران است ازبين خواهدرفت.
4- محيط زيست ونابودي سبزه زارهاوجنگلات درافغانستان كه اين باعث مي شوداگراندك باراني هم بيايدتبديل به سيلاب شده وجذب زمين نگردد.
5- بي برنامه گي وبيهودگرايي دولت افغانستان ودرگيري بيش ازحداين حكومت به مسايل سياسي وفرورفتن درمنجلاب فساداداري كه اجازه نمي دهددربعض مواردكه امكان مبارزه باخشكسالي ميسرمي شودصورت گيرد.

نشانه ها:
1- همين الان بيش ازهفتاددرصدسرزمين مزروعي هزارجات خشك است، باغهاي ميوه نابودشده است ودربسياري روستاهاكه كاريزهاي كلان داشت وازاين كاريزهادشتهاآبياري مي شدهم اكنون مردمان همين روستاهابراي آب خوردن خودچاه زده اندكه هرسال مجبورمي شوندچندمتربيشتربكنندتابي آب نشوند.
2- دورترنه اگردركابل زندگي مي كنيدوچاه آبي دردرون حويلي تان است حتمااگرچاه عميق نباشددچاركمبودآب مي گرديد.
3- به حواشي شهرهاي كلان افغانستان سربزنيدالونكهاي زيادي براي زندگي درست شده است بسياري گمان مي كنندكه تمام اين الونگهاتوسط مهاجران برگشته به افغانستان ساخته شده است درحاليكه واقعيت اينست كه بسياري آنهابدليل خشكسالي ازروستاهاآمده اندويااگرهم ازمهاجرت برگشته باشندبازهم به دليل خشكسالي به روستاي خودبرنگشته اندچون مي دانندديگردرآنجاآب وكشتي نيست.

نتيجه:
افغانستان خشك مي شود وافغانستان جزاولين نقاط اين كره خاكي است كه اين پديده راتجربه مي كند.

راه حل:
1- هرچه عاجل صنعتي شدن افغانستان واستخراج معادن اين باعث مي شودكه مردم كاركنندپول بدست بياورندگندم بخرندواگرلازم شدآب معدني بنوشند.
2- پيمان قراردادهاي كاري باكشورهاي كه نيازبه نيروي كاردارند دراينصورت همانگونه كه الان بسياري خانودهاي افغان وابسته به درامدكارگرانشان دركشورهاي ديگراست خانواده هاي بيشتري مي توانندازاين شانس بهره مندشوند.
3- خدارحم كند وسرنوشت دنياراديگرگون سازد مثل زلزله سنومي دراندونيزياكه پارسال باعث شد تبخيرآب دريابيشترشودودربسياري جاهابصورت موقت ميزان بارندگي افزايش يابد.

درغيراينصورت:
خدامي داند!

ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]