امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

بيچاره لنينيست مايويست های افغان ايران! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٥/٢٧
بيچاره لنينيست مايويست های افغان ايران!
دلم بحال اين گروه عدالت پيشه يعنی مارکسيستهای لنينيستی مايويستی افغانستان وايران بسيارميسوزد!
اينان ازيکطرف مخالف امپرياليسم هستندوازسويی مخالف حکومتهای ديکتاتوری وبنيادگراهای کشورشان وازسويی نمی توانندخودشان حاکميتی بوجودآورند! اگرهم شانسی دربعض موقع نصيب شان شده آنرابه شکل فضاحت باری ازدست داده اند! اين گروه چپی هم اکنون ازناچاری اکثرابه دامن امپرياليسم پناه آورده اندوبگمان خودشان می توانندازفضای دموکراسی حاکم برغرب استفاده کرده هم برعليه امپرياليسم مبارزه نمايندوهم برعليه حکومتهای دگم منطقه شان! ولی نمی دانندکه برسفره ديگری نشستن وحرف ازمبارزه زدن مثل يک افسانه ميماند! چپيهای ما هم اکنون بدليل اطلاعات دقيق ازکشورهای محل زيست شان بيشترين اطلاعات رابه امپرياليسم ميدهندونام اين رامبارزه مينامند! اين افرادکه مرض مبارزه دارند آب راازيک جوی منحرف کرده به جوی ديگری ميريزند! همانطورکه گفتم خودشان بدون زمين ومزرعه وجوی هستند! تنها به کاسترو اميدبستن به مانند اميدبستن روبا به خايه قوچ است!
بامن باشيد
درآينده بيشترخواهم نوشت!
بامن باشيد!
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]