امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

نمايش فيلم درسنگاپور! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸٥/٧/۳٠
نمايش فيلم درسنگاپور!

درتاريخ 6 نوامبرسال جاري طي يك نمايش اختصاصي درمركزفيلمهاي اجتماعي كشورسنگاپورسه فيلم من بنمايش درخواهدآمد.

درضمن نمايش فيلمهادونفراستاددانشگاه سنگاپورراجع به وضعيت افغانستان بعدازسقوط طالبان بحث خواهندداشت.

فيلمهاي كه بنمايش درخواهندآمد فيلم:

1-     انتهاي زمين (راجع به وضعيت پناهندگان افغان دراروپا،ايران وداخل افغانستان)

2-     خشكسالي درهزارجات (راجع به وضعيت خشكسالي مفرط چندسال اخيردرمناطق مركزي افغانستان)

3-     سرزمين پامير (راجع به وضعيت زندگي مردمان كوهستانات پاميرولايت بدخشان)

سازمان دهنده اين مراسم مركزفيلمهاي اجتماعي سنگاپوراست كه ازمن خواسته اندتابراي بينندگان سيگاپوري فيلمهايم پيامي داشته باشم پيام زيربهمين خاطرنوشته شده است.

حضورهمه بينندگان سنگاپوري سلام واحترامات تقديم مي دارم.

سنگاپوركشوري بانام درجنوب شرق آسيااست، خوشحالم كه شماتصميم گرفته ايدراجع به وضعيت فعلي افغانستان اطلاع كسب كرده وپيرامون وضعيت جاري بحث نماييد.

هميشه خواسته ام بعنوان يك فيلمسازافغان بگويم كه حساب جنگ، تروريسم ومافياي موادمخدرازمردم افغانستان جداست، مردم افغانستان سخت علاقمندزندگي اندوازآنجمله خودم اماشرايط وموقيعتهاي جهاني مارانمي گذاردآنگونه كه بايدزندگي نماييم.

امروزه هرروزماشاهدانفجاردركابل هستيم همين چندروزپيش انفجاري كه رخ دادودرطي آن بيش از15نفركشته شدفقط دوخيابان آنطرفترازخانه ماصورت گرفت جايي كه من بادختردوساله ام هرروزازآنجاعبورمي كنيم وبنابراين احتمال فراوان داردكه روزي مانيزدرجريان اين حملات ازبين برويم حملاتي كه خودمانمي دانيم چطوروازكجاسازماندهي مي شود.

قريب به يقين من تنهاكسي هستم كه بصورت مستقل وبدون حمايت حكومت وياكدام مرجع ديگردرافغانستان فيلم مستندمي سازم خوشحالي من اينست كه هرچندفيلمهاي من درشرايط سخت ودشواروباكيفيت پايين ساخته مي شودولي هستندمردماني كه آنهارامي بينندوازطريق آنهاتصويرواضحتري ازافغانستان بدست مي آورند، افسوس مي خورم كه درمستندهايم تاهنوزنتوانسته ام آنطوركه بايدبه زندگي خصوصي افغانهانزديگ شوم واميدوارم درفيلمهاي بعدي اين اتفاق بيفتد.

بهرحال آرزومي كردم كه درجمع شمامي بودم وهمراه شمافيلمهاراتماشامي كردم امااكنون بسيارمايلم ديدگاههاي شمارادرباره فيلمهابدانم وقضاوت شماراهكارومشوق من خواهدبود.

دراين جامي خواهم ازدوست بسيارگرانقدرم آقاي Wong Lung Hsiang ازموسسه Singapore Film Society تشكركنم كه زمينه نمايش اين فيلمهارافراهم كرده است قطعااقدام ايشان قابل قدروستايش فراوان است.

بااميدروزگارخوب وزندگي توام باآرامش وامنيت براي شما

ملك شفيعي

كابل افغانستان

اینهم عکس العمل پیام پیش ازقرایت آن درجلسه نمایش فیلم:

Dear Malek,

Thanks so much for giving us an opportunity to screen your films, and thanks for sharing so much about your life there. While we are really excited about the screening, we are sure that the messages will be really something poignant and meaningful to the audience. We will certainly let you know how the viewers feel.
take care amidst the harsh conditions.

Best regards,
Kristin Saw

 

ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]