امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

جايزه منبرطلايي - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸٥/٧/٢٦
جايزه منبرطلايي

فلم افغانستاني " سرزمين پامير" جايزه  منبرطلايي دومين دور جشنواره بين المللي شهركازان جمهوري تاتارستان روسيه رابرد.

اين جشنواره كه از10 تا16 سپتامبردرشهركازان دايرشده بوددرآن فلمهايي از24 كشورجهان دربخشهاي مسابقه وخارج ازمسابقه نمايش داده شد.

جشنواره سه بخش مسابقه داشت كه شامل مسابقه فلمهاي داستاني، مسابقه فلمهاي انيميشن ومسابقه فلمهاي مستند مي شد ودوفلم ازكشورافغانستان به كارگرداني آقاي ملك شفيعي كه دربخش مسابقه فلمهاي مستندراه يافته بودبه نمايش درآمدوفلم سرزمين پاميربرنده بهترين فلم مستندشد ديگربرندگان اين بخش فلمهايي ازكشورروسيه وتلويزيون الجزيره قطربود.

لازم به ذكراست كه اين جشنواره هرچنددومين دورآن امسال برگزارشدولي ازكيفيت بسياربالايي برخورداربودويك هيات ‍‍ژوري ازكشورهاي انگلستان،ايتاليا،روسيه،ايران، مصروآذربايجان فلمهاراداوري مر كردندوبگفته مسولين جشنواره آنهادرصدداندتاكيفيت اين جشنواره رادرحدجشنوارهاي معتبري مثل كن وبرلين برسانند.

گفتني است درمراسم پاياني اين جشنواره سفراي بعضي ازكشورهاي عربي، نخست وزيرووزيرفرهنگ جمهوري تاتارستان ورييس شوراي مفتيهاي روسيه نيزاشتراك ورزيده بود.

ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]