امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

راهيابي به چندفستيوال بين المللي - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸٥/۳/۱۳
راهيابي به چندفستيوال بين المللي

بنابرگزراش خودم،دوفلم مستندم بنامهاي" انتهاي زمين" و" سرزمين پامير" درجشنواره بين المللي تلويزيون كشورهاي اسلامي درشهراصفهان ايران راه يافته است.

دراين جشنواره كه سالانه دريكي ازكشورهاي اسلامي دايرمي گردد سران تلويزيون اين كشورهانيزشركت مي كنند ودرجنب جشنوار به تبادل نظر، آشنايي واطلاعات مي پردازند. اين اولين باراست كه فلمي ازافغانستان دربخش اصلي اين جشنواره راه مي يابد.

بعلاوه رييس عمومي راديوتلويزيون افغانستان خودم نيزدراين جشنواره دعوت شده ام كه بدليل شركت درجشنواره ديگري درعين تاريخ فلمبردارفلمهايم دراصفهان شركت خواهدكردوراجع به فلمهاصحبت خواهدنموداين جشنواره ازتاريخ 16 تا19 ماه جون برگزارمي گردد.

ازتاريخ 11 تا18 ماه جون فستيوال ديگري درشهرمتراي ايتاليادايراست كه دوسال است من درآن بافلمهايم حضوردارم ولي امسال مرابعنوان هيات ‍ژوري جايزه دنكيشوت انتخاب كرده اند، جشنواره بين المللي فلمهاي اجتماعي ايتاليا11 سال پيش تاسيس شدواينبارهشتمين جشنواره بين المللي آن دايرمي گردد، سال پيش دوفلم ازمن دراين جشنواره نمايش داده شد فلمهاي: خشكسالي درهزارجات وانتهاي زمين!

اميدوارم دردومين سفرم به ايتاليابتوانم خواطراتم راراجع به اين سفربنويسم.

درضمن قراربوداينجانب ازتاريخ 20 تا22 جون دروركشابي دركشورتايلندشركت كنم اين وركشاب ازطرف اتحاديه تلويزيونهاي آسيايي دايرمي گرددقراراست دربيست كشورآسيايي بيست فلم مستندراجع به ايدزساخته شود.

ازافغانستان حدودشش ماه پيش طرحي رافرستادم كه قبول شدولي بدليل مسافرت به ايتاليا مديرتوليدفلمم دراين وركشاب آموزشي شركت خواهدكردوبعدآزرسيدن پول فلم راشهرهرات خواهيم ساخت.

درتاريخ 15 جون اولين جشنواره نيمه بين المللي فلم كابل درشهركابل دايرمي گردد، اين جشنواره كه آقاي مخملباف وصديق برمك ازجمله داوران آن هستندفلمهايي كوتاه داستاني وفلمهاي مستندرابراي نمايش دراين جشنواره گزينش كرده اندكه فلم "انتهاي زمين " من نيزازجمله آنهااست.

اين فلمهادرعين زمانيكه درسالن سينماي ليسه استقلال وپوهنتون تعليم وتربيه نمايش داده مي شودازطريق شبكه تلويزيوني طلوع نيزنشرخواهدشد وتماشاگران ازطريق اس ام اس مي توانندبه آنهاراي دهند.

فلمهايي ازكشورهاي فرانسه وآلمان نيزدراين جشنواره حضورداشته ونماينده تلويزيون آرتياي نيزبراي ديدن واحياناخريدفلمهابه افغانستان خواهدآمد.

 

ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]