امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

خبرهای تازه ازمرکزهنروفرهنگ افغانستان - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸٤/٤/۱۸
خبرهای تازه ازمرکزهنروفرهنگ افغانستان

خبرهای تازه ازمرکزهنروفرهنگ افغانستان

 

1-  خشکسالی درهزارجات فلم مستندی است راجع به وضعیت خشکسالیهای مفرط سال پیش درمناطق مرکزی افغانستان، این فلم که توسط مرکزهنروفرهنگ افغانستان ساخته شده است، درجشنواره بین المللی فلمهای مستندکیش برنده لوح زرین یادبودگردیده است. همچنان فلم خشکسالی درهزارجات، درفستیوال بین المللی فدراسیون جامعه سینمای ایتالیا دعوت گردیده است که ازتاریخ 7جون سال روان دربرنامه های اصلی این فستیوال به نمایش درآمدوکارگردان فلم نیزدراین فستیوال دعوت گردیده بود.کارگردان فلم خشکسالی درافغانستان ملک شفیعی است وتصویربردارآن محمدحیدری می باشد. لازم بیادآوری است این فلم دردوجشنواره فوق بعنوان تنهافلم افغانی بنمایش درآمده وبنحوی نمایندگی ازسینمایی افغانستان رامی کند.

2-  از14 تا22 ماه آپریل یک جشنواره بنام افغانستان فلم فستیوال درشهرکلن آلمان برگزارگردید، این جشنواره اولین جشنواره خاص فلمهای افغانی است که درخارج ازافغانستان برگزارمی گردد، ازمرکزهنروفرهنگ افغانستان دوفلم مستنددراین فستیوال بنمایش درآمد، فلم "انتهای زمین" که راجع به وضعیت پناهندگان درکشورهای اروپایی است وهمزمان باحادثه 11 سپتامبر2001  فلمبرداری شده است دربخش اصلی وفلم " سرزمین پامیر" دربخش جنبی این فستیوال بنمایش درآمد، سرزمین پامیرفلمی است که همزمان بااولین انتخابات ریاست جمهوری درولسوالیهای اشکاشم وواخان ولایت بدخشان ساخته شده است ودرعین حالیکه وقایع انتخابات رادراین نقاط دوردست دنبال می کند، نگاه مردم شناسانه به وضعیت فرهنگی، اجتماعی، آموزشی واقلیمی این سرزمی نیزداراست . حضورسه فلم ازمرکزهنروفرهنگ افغانستان درجشنواره های خارجی طی دوسه ماه اخیرنشان خوبی ازسطح واندازه فعالیت مرکزمی باشد.

3-  مرکزهنروفرهنگ افغانسان درطی شانزده روزازتاریخ اول می تا16 می مسولیت سازماندهی یگ گروه ازفلمسازان مستندپولندی رادرافغانستان بعهده داشت، این گروه که می خواستندباهماهنگی وزارت امورخارجه افغانستان وکمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان راجع به قتل خانمی درولایت بدخشان فلم بسازندبه این ولایت دوردست نیزمسافرت داشتند. مرکزهنروفرهنگ افغانستان امکانات ترانسپورتی، وسایل فلمبرداری، صدابردار، مترجم وفیکسردراختیاراین گروه گذاشته بود، گروه فوق ازسوی سازمان Eureka Media  کشورپولندتمویل می گردد، لازم بیادآوری است این سازمان درتلاش است یک کلاس دو ماهه مستندسازی رابرای تعداددوازده دانش آموزافغان در لیسه مسلکی هنرهادرشهرکابل تدویرنمایند.

برای اطلاعات بیشترراجع به فعالیتهای مابه سایت انترنتی :

www.cacakabul.org

مراجعه نمایید.

 

 

 

ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]