امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

سلام دوباره - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸٤/٤/۱٥
سلام دوباره

باتقديم سلام

من دوباره آمده ام امانرفته بودم طی سال گذشته چندين مطلب نوشتم ولی آبديت نمی شد!

برای بسياری دوستانم هنوزشايدسوال باشدکه افغانستان چطوری است وملک آنراچگونه می بيند؟

من اززندگی ام درافغانستان ناراضی نيستم امابعض مواقع بشدت عصابی می شوم که وطنداران فرصت طلبی مثل آن مامورترافيک دارم که سعی می کندايرادی بيابدنه اينکه دريوران قانونمندشوندبلکه بدان دليل که پولی دريافت دارد.بسيارمايوس می شوم وقتی بخاطرکارهايم وروزارت ونه يک اداره مراجعه می کنم ورشوه طلب می کند. ازداشتن چنين وطنداران خوب آدم شرم می شود.

امادرمجموع می شوداينجاکاروزندگی کرد. بسيارخوشحال هستم که درطی دوسال گذشته شانس مسافرت حداقل به هفت هشت ولايت کشوررادشتم . همزمان باانتخابات رياست جمهوری به بدخشان رفتم نه اينکه مامورکدام اداره ی بوده باشم باعلاقه مندی شوق خود به گردنه پاميرجاييکه به مرزچين منتهی می شودوهم مرزتاجيکستان است که تومی توانی باآهالی اش ازاينطرف دريای آموصحبت کنی فتم وفلم ساختم.

سادگی وصداقت که دراقوام وخی واشکاشمی است شايددرهيچ جای دنيانباشد.کی می دانستم که دراين سرزمين کوهستانی شش زبان محلی است زبانهايی که نسلهای می شودبدان تکلم می گرددامابدليل تعصب ريشه داردرسيستم حکومتی ما اين زبانها تاهنوزمکتوب نمی گردد.

به قندهاررفتم وجلال آبادوهرات ومزاروقندوزوبغلان واکنون درفارياب فلم می سازم اهالی روستاهای فارياب که لباس ويژه دارند وچقدجذاب وآدم لعنت می کندجنگ وحاکمان گذشته راکه نسل افغان راازشناخت ودرک ولذت بردن اينهمه جذابيتهامحرم ساخته بودند.

خوب اينها همه ازدرافغانستان بودن است.

درطی دوسال گذشته يک مرکزساختم بنام مرکزهنروفرهنگ افغانستان CACA-Kabulياlکسانی که دردفترماآمده باشنددرخواهنديافت که اين دفترفقط وفقط ازطريق کارزنده مانده است وتاکنون نه پيش اين رفته ونه آن ونه حتی دم درانجوها ولی بوده اندانجوهايی که خودشان آمده اند ودربعض پروژه سهم گرفته اند.

من درطی همين سالهاچندی فلم مستندساخته ام که معرفی آنهاوعکس العملهايی که داشته اندبعدا .

اماهنوزکه هنوزاست ازخودمی پرسم که اگرمانتوانيم شرايط سخت زندگی درافغانستان راتحمل کنيم وبرای شرايط بهترتلاش کنيم پس چکسانی چنين کنند؟

ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]