امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

مخملباف می خوادرييس جمهورافغانستان بشه! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٥/٢٦
مخملباف می خوادرييس جمهورافغانستان بشه!
ميدانيم که آقای محسن مخملباف فيلمسازمحبوب اماازجامعه ايران رانده شده حداقل سه فيلم درباره افغانستان ساخته است (بايسکل ران )(سفرقندهار)(الفبای افغان) همچنان محسن برای اينکه وزنش رادرجامعه ايران ارزيابی کند دوسال پيش به آقای خاتمی ( که ازروی حجب وحيانمی تواندجواب کسی راردکند) نامه نوشت وازاوخواست که دراخراج افغانهاتجديدنظرکند. خاتمی جواب اوراباتحسين پذيرفت امادرعمل افغانهاهمچنان اخراج شد! محسن ازاينکه يک رييس جمهوربه نامه اش پاسخ داده بودبوجدآمد اماازاينکه بدليل نداشتن دیپلم صلاحيتش درکانديتاتوری مجلس ردشده بودبرسرخشم باقی ماند! اوباساخت فيلم ازلحاظ تکنيک آماتوری سفرقندهار ديدکه توانسته است سياست آمريکارادروحشی قلمدادکردن طالبان تاييدکرده است . اقبالی که اينکاربرايش بوجودآورد. وی مصمم شدکه به نمايندگی ازمردم بدبخت افغانستان که بلدنيستندازفرصتهابنفع خوداستفاده کنند خودش راافغان ترازافغانهاجابزندوبه اين تريب هم ازفرصتهای که برای افغانهادردنياموجوداست استفاده کندوهم به هموطنان خودثابت کندکه چندمرده حلاج است وهم چه ديديدشايدمردم افغانستان همانطورکه به آقای الاخضرابراهيمی (نماينده سازمان ملل درباره افغانستان) پاسپورت افغانی دادندبه وی نيزبدهندوآنوقت مخملباف شايدرييس جمهورافغانستان بشودوبه اينطرتيب تودهنی به کسانی بزندکه کانديداتوری اش رادرمجلس شورای اسلامی ردکرده بودند!
برای زمينه چينی انتخابات درچندسال آينده افغانستان مخملباف يک موسسه بنام ( جنبش آموزش کودکان افغان) نيزراه انداخت تادل اين مردم بيکس رابدست آرود ولی..........
ولی اين رييس جمهورآينده افغانستان ازيادبره است که فيلمهايش جزسراسرتوهين به ملت افغانستان چيزديگری نيست وجنبش آموزش کودکان افغان هم درزمانی که مردم افغانستان بک نسل بی سوادازسفره ايران برداشت کرده اندديگر فايده ی ندارد (آب ريخته رادوباره جمع کردن!)
برای آگاهی ازتبليغات انتخاباتی مخملباف برای دورآينده رياست جمهوری افغانستان اينجاراکليک کنيد!!رييس جمهورآينده افغانستان
بامن باشيد!
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]