امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

نه اينکه فرصتی نباشد! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۳/۳/٢
نه اينکه فرصتی نباشد!

براستی گفته اندهنرزايده نوعی آرامش آدمی است. اکنون شايد اين جمله درباره وبلاگ نويسی صدق کند.

بارهامی شودمی آيم وبلاگم رامی بينم والبته کمتروبلاگ دوستانرامی خواهم چيزکايی بنويسم . نوشته ام اماهرچه تلاش می کنم مطلب ارسال نمی شود. انگارخطوط انترنت درافغانستان يکطرفه استُ تومی توانی بگيری ُ ببينی ُ استفاده کنی ولی نمی توانی صادرنمايی.

بيشترازچندبارتلاش کردن ديگروقتش نيست . هم مصرف بالامی رود وهم مسايل حاشيه ی ديگری دارد.

اين مطلب راطی مسافرتی به بيرون ازافغانستان می نويسم صرف به اين خاطرکه يگويم ازنوشتن خسته نشدم ولی مشکلاتی است.

اکنون ديگروطنی وطنی شده ام وديگربرايم مهم می شودکه دوستان سابقم چه می کنند وچه می نويسندودرکدام دنياسيروسياحت فکری دارند.

من وشايدبسياری دوباره برگشته ايم به اول راهی که سالهامردم بسياری جوامع آنجابودندوبرای عبورازنابهنجاريهاتلاش می کردند.

اکنون برای ما نداشتن برق موضوع است وتقسيم ناعدلانه ان چيزی که می توانيم يقه حکومت رابگيريم . رشوه دادن دراجرای امورروزمره زندگی است  گاهگاهی سعی می کنيم بگويم حکومت منحرفی داريم که نتوانست درشرايط نواساس سالمی پايه ريزی کند.

ازاينکه می بينی دموکراسی آمده خوشحال می شوی ولی ازاينکه درپرتواين دموکراسی همان کله گنده های گذشته مشروعيت می يابندوراه برای هرايده جديد ونگرش نوبسته وبسته ترمی شودخوب نااميدمی شوی.

ازاين حرفهازياداست امافقط می خواستم به دوستانم بگويم حدودفکرمااينجاآمده است.

ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]