امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

حقيقت افغانستان! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸٢/۸/۱٦
حقيقت افغانستان!
حقيقت افغانستان نام مجموعه مستندشش قسمتی است که راجع به وضعيت فعلی افغانستان تهيه شده ومراحال نهايی تدوين راسپری می کند.
وقتی يکسال پيش ازهالندبه افغانستان آمدم بسيارناراحت بودم که راجع به حوادث يازده سپتامبر وافغانستان همه فيلم می سازند ونظروتحليلی دارند جزخودافغانها! هرچندراجع به حوادث يازدهم سپتامبرفيلمی ازدريچه ديد پناهندگان ساخته بودم ولی اين نمی توانست تصويری ازافغانستان باشد.
اکنون کم کم عقل لگام داربشربسويی ديگری می رود وافغانستان دوباره می شود همانی که سالهابودُ
حقيقت افغانستان درشرايط بسياربدی توليدشد بسياری جاهاپياده راه رفته ايم وشبهارادرجاهايی خطرناکی گذرانديم ُ براين باورم که نتوانيستم تصويردرست ازچيزی که اراده کرده بودم بدهم ولی تصويرکی شايد بتوانم ارايه دهم. مجموعه شش قسمتی حقيقت افغانستان موضوعات زيررادرشش ولايت افغانستان بررسی می کند اين ولايتهاعبارت اند از: بدخشانُ بلخ ُ کابل ُ باميانُ قندهاروهرات.
موضوعات پرداخته شده نيزاينهاهستند:
۱- وضعيت بازسازی
۲- وضعيت معارف .
۳- وضعيت کاروزندگی مردم.
۴-وضعيت مهاجران وبيجاشده گان داخلی.
۵-وضعيت آثارباستانی.
۶- وضعيت مراکزدينی وآموزشهای مذهبی شيعه وسنی.
درجريان کاراين مجموعه دوستانی مراحمايت کردند ازجمله رياست افغانفلم که بيشايبه طرح راتاييدنمودند.
اميدورام بتوانم اين مجموعه راازطريق رسانه های جمعی نشرنمايم.
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]