امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

چيزی بنام بازسازی دروغ است. - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸٢/۸/۱٤
چيزی بنام بازسازی دروغ است.
به مزارکه بروی جاده هاتادم دروازه روضه شريف کنده کنده است ودرين دوسال حتی يکی ازاين کوديهاپرنشده است .برق وجودنداردواگرهست آنقدرضعيف که يک لامپ صدولتی به اندازه يک شمع نورندارد.
درباميان سال گذشته موسسه ی سرک باميان شهيدان راخاک اندازی کرده بود وامسال تابستان موسسه ديگری باهمان کيفيت همان جاده رادرمناقصه ی برده بودکه بازسازی کندُ جالب بودکه رييس يونيمای باميان آمده بود پيش ازچاشت نوارشروع بکاراين جاده رابريد وبعدازظهرتاشب سعی کرد ازکنارولايت باپراشوت پروازکند که نکرد وجالب اينکه چندانجنيروزارت بازسازی درجمع وجورکردن پراشوت اوازهم سبقت می گرفتند.
کابل همان کابل سابق است اگرچندخط انترنت آمده وياچندمکتب بصورت نمادين بازسازی شده وياگودی چندجاده پرشده نمی توان آنرابازسازی گفت. آثارجنگ درجای جای اينشهرباقی است .نيروهای ايساف وآمريکاباگشتهای خودجزاينکه يادجنگ رازنده نگهدارندکارديگری نکرده اند دامنه کوههای کابل مملوازخيمه آوارگانی است که به اميدمشارکت درابازسازی وطنشان برگشته اند ولی اکنون نه اينکه جايی برای زيستن که نانی برای خوردن نمی يابند.
غزنی ناامن است ُ روزهايی که من دراين شهربودم بمبی درکنارخانه والی منفجرشد . ندانستم حق رابه والی بدهم يابه کسی که بمب راگذاشته بود بهرحال وقتی دراين دوسال کاری نشد جنگ آفرينان شايد حق داشته باشد که به شغل آبايی شان برگردند.
درقندهاربصورت نمادين يک شهربازی برای کودکان ساخته اند چرخ وفلک آن ازدورنمايان است ولی دردرون آن يک کودک رانمی توانی ببينی شايد سالهاطول بکشد تايک کودک بفهمدکه اين وسيله بزرگ وسيله بازی اوست ُ کودکان همان بازی باگل راترجيح می دهند.
اکثرنويسندگان وصاحبان فکرافغان اکنون به استخدام مراکزی درآمده اند که جزکارهای تبليغی ونمادين کارديگری نمی کنند.اين نويسندگان مجبورند ازجوانک اروپايی اطاعت کنند که گويامديرچنين مرکزی هستند. نويسندگان آزادانديش بسختی اين وضعيت راتحمل مي کنند .چندتاازاين اهل قلم راديدم که بسيارافسرده بودند هرچندنسبت به بقيه مردم معاش خوبی دريافت می دارند.
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]