امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

انتهای زمين - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸٢/٤/٩
انتهای زمين
انتهای زمين نام فيلم مستندی است که چندسال روی آن کارکرده ام ونگاهی درادبه واقايع يازدهم سپتامبرتاشروع جنگ عراق .
فکرمی کردم چنين نگاهی درحول وحوش اين وقايع اخيرکه ماهيت افغانی داشته باشد موجودنيست اميدوارم که بااين کاراين خلاتاحدودی پرشود.
انتهای زمين چهل وپنج دقيقه است واولين نايش خصوصی آن درجمعی ازمستندسازان درتهران خواهدبود .
روزچهارشنبه ۱۱-۴ - ۸۲
خيابان شهيد قرنی- کوچه فلاح پورپلاک ۴
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]