امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

هفته نامه ی بنام صلصال . - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸٢/۳/۱۳
هفته نامه ی بنام صلصال .
هفته نامه ی بنام صلصال .
ميدانيدکه شعاری بربلاگم است علت انتخاب آن فقط اين بودتاخاطره نابودی بتهای باميان رازنده نگهدارم. جديدانشريه ی درکابل به چاب شده است که نامش همان صلصال است وميدانيم که صلصال نام بت بزرک يعنی همان بت ۵۳سه متری باميان می باشد تعبيرديگرکه ازاين بت می شود بت نراست دربرابربت ماده که نامش شامامه می باشد .
بدنديدم اين نشريه رابه شمامعرفی کنم والبته هيچ داوری درباره آن ندارم واميدوارم که مثل بقیه نشرات روبه تزاید افغانستان فقط کاغذبیرون ندهند.

مطلبی ازاین نشریه رابرایتان برگزیده ام :

مجسمه ۳۵ متری بازهم فروریخت.
در اوائل ثور سال روان قسمتي از پهلوی چپ صلصال فروريخت واين بزرگترين مجسمه جهان جراحت ديگر برداشت. البته در صورت عدم توجه جامعه جهانی، يونيسکو ودولت افغانستان، خطر تخريب ونابودی بيشتر اين سرمايه های باقی مانده پيش بينی می شود.
بايد علاوه نمود که قسمت بالايي اين مجسمه نيز به اندازه يک ونيم متر درز برداشته است واحتمال آن وجود دارد که در صورت عدم جلو گيری با افتادن اين قسمت ، اين مجسمه کاملاًً محو ونابود گردد.
ما از دولت افغانستان، از افراد وسازمانهای علاقمند حفظ آثار باستانی وسازمان های فرهنگی وجهانی وخصوصاً سازمان فرهنگی ملل متحد، تقاضا منديم از تخريب شدن بيشتر اين سرمايه های فرهنگی وملی افغانستان جلوگيری وباز سازی اين مجسمه ها را مورد توجه قرار دهد و با سکوت شان در مقابل نابودی اين آثار بزرگ فرهنگی 18 قرنة افغانستان، از خيانت وجهالت ننگين طالبی تجليل نکنند.
مشخصات نشريه :
صلصال

صاحب امتیاز ومدیر مسؤل: جلیل بینش
معاون : جواد وفا
سر دبیر: اسماعیل حکیمی
هیئت تحریر:
اسحاق محمدی، شيما محمودی، الهام غلجی، سخی درویش، محمد علی احمدی، خداداد بشارت، داود رضای وهادی معرفت.
آدرس:
مرکز بامیان، تلفون: 00390831246463 درکابل070293949
ایمیل:salsal2003@yahoo.com
تيراژ: 2500 قیمت 2 افغانی.

صلصال؛
- از پيشنهادات، انتقادات ونظريات خوانندگان استقبال می نمايد.
- مسؤليت انديشه ها ونظريات به عهده نويسندگان آن می باشد.
- در ويرايش مطالب ارسالی آزاد است .
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]