امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

اينهم ازاينجا! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٥/٢٥
اينهم ازاينجا!
درهرشهرهلندسازمانی وجوداردبنام اداره امورمهاجرين !
دراين اداره معمولامشاوره های حقوقی وتعقيب کارهای اداری مهاجری بصورت مجانی اجرامی شود. اين اداره رامی توان سازمانی واسط بين دولت وپناهندگان حساب کرد! ولی اگرروزی به آنجابروی باصحنه هايی بدی مواجه می شوی. امروز من شاهدچنين صحنه ی بودم ! يک خانواده شامل يک زن ودخترجوان درمقابل کارکنان اين اداره چنان دادمی کشيدندکه توفکرميکردی تمام بودونبودآنان هم اکنون غرق می شود من نفهميدم که دليل چيست ولی می شدحدس زدکه بعدازبارهاوبارهامراجعه کردن مشکلي ازاينان حل نشده است اصولا اين اداره يک سازمانی است که به کارمندان عموماجوان خوددرس اداری وشناخت انسانهای جهان سومی رامی دهد نوددرصدکارکنان اين اداره هارادختران بين ۱۶تا۲۵ساله تشکيل ميدهندوآنان جزمصاحبه بامراجعين هيچ اختيارديگری ندارندمتن مصاحبه هارابه طبقه ديگری پيش انسانهايی ميبرندکه توممکن است هيچگاه آنان رانبينی !
اينهم ايزاينجا!
بامن باشيد!
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]