امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

بوی خوش بهاردرکابل - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸٢/۱/۱٧
بوی خوش بهاردرکابل
بهارجالب ترازاين نديده بودم . بهاری بعدازبيست وسه سال دوری وانتظارُ ميله گل سرخ ُ جنده بالا بخصوص اينکه اين اولين سالی هم است که بعدازسالهارودخانه کابل پرآب شده است . مثلا کيف دارد باجمع به شمال بروی بدون کدام خوف وهراس مثلا اينکه دختران بتوانند مسافرت کنند وادای کسانی رادربياورند که آزادی دارند.
اماخبرهای درگيری اطراف اين دنيا کمترمی آيدُ شايد افغانستان ديگرمانده است ! شايد که مردم بخواهند وشايد هم ديگران نخواهند. جنگ دراطراف هم است هنوزبعض وقتهاصدای طياره جنگی رامی توان شنيد.
وضع سينماهم بدک نيست . لنگان لنگان راه می رود . اماهيچ کاردرشان يک کشوري که بيست سه جنگ راسپری کرده وبايد بازسازی شودنيست. چاره چيست ديگربايد کارکرد . لذت بخش ترازبی سرنوشتی است .
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]