امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

آنچه سينماگرا افغان درپي اش بودند چهره گشود . - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۱٢/٢۱
آنچه سينماگرا افغان درپي اش بودند چهره گشود .
شب دوشنبه آنچه سينماگرا افغان درپي اش بودند چهره گشود .
درروزدوشنبه دوبرنامه وبدنبال هم درموسسه افغانفيلم وموسسه آينه برگذارشد هدف ازبرگذری اين برنامه ها نمايش سه فيلم ازچهارفيلم کوتاهی بود که توسط سينماگران جوان افغان ساخته شده بوددرجريان هردوی اين مراسم کراگردان فرانسوی کلود للوچ وکارگردان بوسنيايی دنيس حضورداشتند .
سه فيلم به نمايش درآمده به اين قراربودند :
قربانی - به کارگرداني همايون پاييز - پاييز بيشترسابقه بازيگری درسينمای افغانستان راداشته واين اولين فيلم داستانی اوست .
شبنم - به کارگردانی محمد حيدری - حيدری بيست ودو سال دارد وجوانترين فيلمسازافغان می باشد که بهمين خاطر فيلمی درباره وی ازسوی شبکه تلويزيونی جاپان نيز پخش شده است . دريک نظرگذرامی توان گفت که اين دوفيلم بعنوان اولين فيلم سازنده گانش مشقهای بسيار خوب وبرجسته ی بودند .
کابل ننداری - به کارگردانی ميرويس رکاب - رکاب نيز اين اولين فيلم هنری اش است وقبلا درفيلمهای متعددی بعنوان دستياردرفليمها افغانی حضورداشته است . برخلاف تعبير مشق بايد بگويم کابل ننداري فيلم برجسته ی است وسينما ست ازداستان خوب وپرداخت بسياراستادانه ی برخورداراست .
بانمايش اين سه فيلم واقعا می توان گفت که اميد واری به ايجاد سبک نو درسينمای افغانستان بسيارزياد شده است . اما يک نکته نگران کننده وجود دارد که سرمايه گذار هيچ يک ازاين فيلمها افغان ويا دولت افغانستان نبوده است وبنا براين به لحاظ اقتصادی سينمای نو درافغانستان هنوزشکل نگرفته است .
فيلم گودی پران به کارگردانی رازی محبی که ازاين مجموعه بود بدليل تمام نشدن مراحل کاراديتش به اين برنامه نرسيد وقراراست درطی مراسم ديگری به همين زوديها به نمايش گذاشته شود
لازم به ذکر اين چهارفيلم توسط موسسه دولتی افغانفيلم وموسسه خصوصی کابل فيلم وباسرمايه گذاری خانه فيلم مخملباف ساخته شده است .
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]