امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

سينمای افغانستان به کدام سوی خواهد رفت ؟ - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۱٢/۱٢
سينمای افغانستان به کدام سوی خواهد رفت ؟
سينمای افغانستان به کدام سوی خواهد رفت ؟
سينمای افغانستان ازهم اکنون نشان می دهد که کم کم دارد ازفيلمهای قديمی فاصله می گيرد بهتراست بنويسم سبک قديم يا به تعبير سينماگران ايران فيلمهای فارسی ولي زايش يک انديشه جديد در سينمای افغانستان نيازمند توجهی است که فعلا هنرمندان وموسسه های سينمايی افغانستا ن فاقد آن است .
درهمين دوماه اخير چند فيلم کوتاه داستانی درافغانستان توليد شد که بعدازديدن آنها می توان اميد وارشد که می شود سينمای نوی درافغانستان داشت . چاب اولين نشريه خاص سينمايی نيز مزيد برعلت است . نشريه ی که ظاهرا بی بنيه است ولی روزگارخوبی درانتظارآن خواهد بود.
بعض موسسات سينمايی که ازشوق وعلاقه مندی جوانان فيلمساز افغان بوجود آمده است کمکم دارند خودرامجهزمی سازند . اميد واريم اين فرايند همچنان تداوم يابد.
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]