امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

رازی محبی دستيارصديق برمک بود! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۱۱/٢٩
رازی محبی دستيارصديق برمک بود!
اين حادثه چگونه اتفاق افتاد ؟
رازی محبی فيلمسازافغان سابقه طولانی کاردرعرصه سينمارادارد ايشان بازيگرفيلمهای : شعری که نان بود ( حسن علی قناعت ) هروله ( مرحوم ابراهيم اصغرزاده ) درساعت پنج عصر ( سميرامخملباف ) دستيار سريالهای آسيای کوچک و روابت هجر ( عبدالملک شفيعی ) دستيار هنروران درفيلم کمان رستم ( صديق برمک ) وسازنده سه فيلم کوتاه ومعاونت موسسه کابل فيلم .
همينکه فيلم کمان رستم تمام می شود دوسه روزبعد وقتی رازی می خواهد ازدفتر مستقر درشهرنوافغانستان به کابل فيلم بيايد چند نظامی ايشان را ابتدا به اين بهانه که ممکن است خارجی باشد سوارماشين می کنند وبعد دردرون ماشين شناسنامه های ايشان رابازرسی می کنند وبعد شروع می کنند به فحش ودشنام دادن که چرا مو هايت دراز است ؟ چراباخارجيان کارمی کنی؟ وهزاره وفيلمسازشدن ! وازاين نوع دشنام ها . بعد ايشان را تا منطقه مکروريان برده لت وکوب می کنند وسرانجام بعد ازگرفتن مقداری وسايل به شمول موبايل موسسه کابل فيلم جسد نيمه جانش رادراطراف جاده می اندازند. سرانجام چند نفر متوجه رازی شده وی رابه ما موريت چهاربرده وماموريت ايشان رابه دفترمی رسانند . باتوجه به تماسهای چند رياست افغانفيلم درمورد اين قضيه تاهنوز سرنخ اين ماجرا روشن نشده است .
رازی اکنون می گويد آنهايی که مرابردند وزدند آدمهای بسيار محترمی بودند اصلا به قيافه شان نمی آمد که اهل اينکارباشند وپيرمردی که دربين آنان بود مانع ازمرگ من شد .
قراربود بعد ازفيلم کمان رستم رازی يکی ازشش اپزود فيلم بعد ی که به کمک خانه فيلم مخملباف درافغانستان توليد می شد رابسازد ولی اکنون ازوضعيت پيش آمده نگران است . بسياری به اوسفارش می کنند که دنباله کاررانگيرد وگرنه ممکن است کارها بيخ پيداکند اما اومصمم است فيلمش رابسازد .هراتفاقی که می خواهدبيفتد بيفتد.
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]