امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

عيد بربی کاران مبارک ! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۱۱/٢٦
عيد بربی کاران مبارک !
عبارت غيرمعمولی است سرتيترمن ولی باورکنيد که بخاطرعيد يک هفته کامل است که افغانستان بعد ازجنگ ودرحال بازسازی تعطيل است . خوب انترنتها هم تعطيل است ديگر . سه روزبخاطر عيد پنج شنبه که نمی شود کارکرد جمعه که تعطيل خدايی است وروز شنبه هم که روزخروج ارتش شوروی ازافغاستان است.
مطلبی درباره موسسه کابل فيلم وفعالبتهايش نوشته بودم که ازسوی مدير بخش بدون اطلاع من حذف گرديد.
نمی دانم باوجودی که به ذوقم رده شده بازهم بنويسم ؟
امابهرحال افغانستان دراين چندروزشادبود مردم کيک وکلوچه می خوردند . خانه به خانه می شدند ومن درولايت رفتم ودست پدرومادرراگرفتم وبسراغ خوردم اينها همه اش عيدانه افغانستان است . يکی دو ماشين درحال ريگ اندازی درمسير راه کابل قندهار بود گويامی خواستند مهمترين راه افغانستان راباريگ پاشيدن بازسازی کنند.
وقتی برگشتم براي يکی ازدوستانم درکابل فيلم حادثه ی پيش آمده بود . چند نظامی محترم اوراگرفته بودند وبه اين دليل که موهايش درازاست وفيلمسازاست وازفلان قوم است زده بودند موبايلش راگرفته بودند ( اکنون کابل فيل بدون تلفن است ) وبی هوش لب سرک انداخته بودند . درفرصتهای بعدی درباره اين حادثه مفصل خواهم نوشت . خوشبختانه ايشان زنده است .
اين است زندگی درافغانستان وقشنگ است اگراينهانمی بود چه ؟
عيدتان مبارک ونمازوروزه تان اگرمی گيريد قبول !
به همه دوستانی که به من نامه روان کرده اند ولی بدليل مشکلات ارتباطی نمی توانم براي همه شان جواب بفرستم افرين می گويم که اين کاررامي کنند. همه تان رادوست دارم باورکنيد !
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]