امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

خدای بازسازی - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۱٠/٢۳
خدای بازسازی
باورنمی کردم ساختمانهايی راکه می بينم مثلا ليسه غازی يابقيه ليسه های کابل باشد .ساختمانهای لوکس دربين خرابه هايی که هنوزديوارهای آن به مانند جال سوراخ سوراخ است . فکرمی کردم که ممکن است ايت ساختمانها مال کدام موسسه ی نهادی و...باشد ولی واقعيت داشت همه اين مدارس، مدارس بازسازی شده قبلی کابل هستند. بارنگ ولعاب خوب . وقتی طالبان باآن پيشينه ضد آموزشی يک فرهنگ می شود شايد بعدازسقوط آنان بيشترموسسه های که می خواهند سهمی دربازسازی افغانستان بگيرند وبه اينترتيب پرونده شان راقطورتربسازند وسهم بيشتری راکمايی کنند برسرمدارس کابل هجوم آوردند اکنون دربرابرهرمدرسه بازسازی شده کابل تابلوی موسسه ی است که می تواند تبليغ خوب برای آن باشد اما اينکه دردرون اين مدارس شيک شکم کودکان گرسنه ی کتاب بدست چه طوری است خدامی داند. تاهنوزصدها وصدها کودک کابلی دردرون کوچه ها وخيابانها گدايی می کنند واين مدارس باشکل آنها سازگاری ندارد. بهر حال اميد واريم که همه چيزخوب شود. چند روزکودکی راديدم که وقتی چشمش به يک خارجی افتاد کفشهايش رابه جيب کرد وبدنبال او دويد تاترحمش رابيشتر برانگيزد وکمکی دريافت دارد اما بهرحال ازسوی بعض مدارس گاهی کمکهای به خانواده های اين کودکان می شود مثل روغن وآرد و...
افغانستان هنوزفرم نگرفته است جايگاه هيچ کس روشن نيست وخدا همه چيزراپيش می برد همان خدای که درزمان جنگ ناخودآگاه آنراپيش می برد.
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]