امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

راديو ها درافغانستان . - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۱٠/٢۱
راديو ها درافغانستان .
درافغانستان هم اکنون چند فرستنده راديو فعال است . غير ازراديو دولتی افغانستان که بدترين شان است راديو بی بی سی وراديو آزادی آمريکا بصورت بيست وچهارساعته برنامه هايی اکثرا به زبانهای دری وپشتونشر می کنند. نيروهای بين المللی ايساف نيزدارای راديوی است که بطورشبانه روزی فعال است واکثرا موسيقی پاپ افغانی وغربی پخش می کند ودرلابه لای برنامه ها اطلاعيه های ايساف وبقيه مراکز خارجی رانيز نشر می کند. اين رادیو شبيه راديو وياتلويزيون ام تی وی می باشد. برنامه های پراکنده ی نيز به زبانهای ترکی ازسوی ترکيه و فرانسوی ازسوی دولت فرانسه ونيزآلمانی پخش می کردد. شايد من نتوانسته باشم تمام اين برنامه ها رابصورت دقيق گوش بدهم ولی همينکه توراديوراروشن می سازی حس می کنی فضای افغانستان پرازموج است وچيزی می گويد به زبانی که توآنراميدانی . چيزی که جالب توجه است اينست که راديوهای خارجی بااستخدام نيروهای ورزيده فرهنگی افغان به مراتب افغانی ترازراديو دولتی افغانستان هستندومباحث جالب فرهنگی واجتماعی رانشرمی کنند. راديو دولتی غيرازنشر اخبار ساعتی ازوقت خودراهمچنان به اعلانات فوتی اختصاص ميد هد والبته قابل يادآوری است که نمايشنامه های که اکثرا متاثرازخانه نو زندگی نو ی بی بی سی است نيزاجرامی شود.
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]