امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

اين مردايرانی! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٥/٢٤
اين مردايرانی!
اين مردايرانی!
ازآنجاکه دوملت افغان وایران هم زبان اند وبه لطف اين هم زبانی می توانيم بيشترين ارتباط راداشته باشيم گاهی بعضی دوستان ايرانی مقيم هلند بامن درددل ميکنند!
امروزآقارضا را ازاطاقی که هشت سال به اوداده بودندبيرون ريختند! اين هم ازقربانی ديگری درراه سخت گيری غيرانسانی قوانين عليه پناهندگان بعدازحادثه ۱۱سپتامبر! اوافسرده شده است وبعدازهشت سال روحيه بازگشت به وطنش راهم ندارد !
درهلندقطع کمکهای دولتی بمعنی درخيابان ماندن است تونمی توانی کارکنی چون مجوزنداری نمی توانی خانه اجاره کنی چون پول نداری نمی توانی .....
همين سه ماه پيش پنج خانواده سومالياييهاوعراقی وسودانی رابيرون انداختند آنان سه هفته تمام درشهرداری لاهه اعتصاب کردندبسياری مردم عادی باآنان همدردی ميکردندولی آنان همچنان بی خانه هستندوتاهنوزهرروز چهارشنبه مقابل درشهرداری به اعتصاب خويش ادامه ميدهند!
يکی اززنان افغان که برای ديدن آنان وهمدردی باآنهابه شهرداری آمده بود می گفت مانمی دانيم برای کدام منطقه دنياميارزه کنيم که حق کسی ضايع نشود! اگرازافغانستان بخاطر بی عدالتی ها فرارمی کنيم دراينجاباوضع ديگرگونه ی روبه رومی شويم !
گفتنی است شهرداری شهرلاهه چندان دورازدادگاهی نيست که جنگ افروزان بصورت نمايشی درآنجامحاکمه می شوند!
بازهم شمارادعوت ميکنم !
بامن باشيد!
آهای مردم بامن باشيد!

ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]