امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

وضع مراکزاينترنتی درکابل - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۱٠/۱٥
وضع مراکزاينترنتی درکابل
اطلاع دقيقی ارتعدادمرکزی که خدمات اينترنتی درکابل دارند خبردرست ودقيقی ندارم . اما چند مرکزفعال موجود است تقريبا اکثر وزارتهای دولتی اينترنت دارند بعلاوه دانشگاه ونهادهای خارجی جايی که من اينترنت کارمی کنم يک کافی نت فرانسوی است که بعض تسهيلاتی برای خبرنگاران افغان دارد بعنوان مثال هرخبرنگاردرهفته يک تادو ساعت می توانند مجانی اينترنت کارکنندواضافه برآن بايد ساعت يک دلارپرداخت نمايند. درهتل انترکانتيننتال شمامی توانيد باسرعت بالا ساعت پنج دلارهمين کاررابکنيد والبته مراکزمعدود ديگری هم است که برای بعض افراد مجانی خدمات می دهند.
چيزی که درمراکزخدمات اينترنتی جالب است ديدن دختران وپسرانی هستند که می آيند اينترنت وراه فرستادن اميل رايادمی گيرند معدودکسانی هم تازه چت يادگرفته اند . تب وتاب کامپيوترواينترنت درروستاهای افغانستان هم رسيده است جوانانی رامی توانی ببينی که ازروستاها امده اند درکابل اتاق گرفته اندتاکامپيوتريادبگيرند . باتمام اين وجود بازتاب امواج بعدازجنگ مشهوداست واکثرمردم ترجيح ميدهندکه پول بيايند وبرايشان خانه بسازند.
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]