امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

آشيانه - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۱٠/٥
آشيانه
آشيانه نام مجموعه يتيم خانه های کابل است .
کودکان ريزودرشت بلند وکوتاه دختروپسر که درآنجا جمع می شوند درس می خوانند کمک دريافت می دارند وبه تازگيها نمايش بازی می نمايند.
بعدازفيلم کمان رستم که همين يکشنبه هفته آينده تصويربرداری آن تمام خواهد شد تعدادشش فيلمسازجوان احساس تخيل ودريافتهايشان راازآشيانه های کابل درشش اپزود بتصويرخواهندکشيد.
يک فيلم شش قسمتی که سازنده چهارقسمت آن فيلمسازان افغان ودوقسمت ديگرآن اعضای خانه فيلم مخملباف خواهند بود.
اين فيلم که هفته بعدکليد خواهدخورد دومين فيلم بلند سينمايی توليدی درافغانستان جديد می باشد.
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]