امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

کمان رستم ! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۱٠/۱
کمان رستم !
کمان رستم نام اولين فيلم سينمايی درحال توليد بعد ازتحولات جديد درافغانستان می باشد . اين فيلم به کارگردانی آقای صديق برمک وهمکاری موسسه افغانفيلم - کابل فيلم وخانه فيلم مخملباف درحال ساخت می باشد . کمان رستم ازهم اکنون جشنواره کان فرانسه راهدف قرارداده است .
درعين حال گروههای کوچک ديگرنيز بخت شان رادرساخت فيلمهای کوتاه می آزمايند. اميد وارم که بتوانم خبرهای بشتری دراين زمينه بنويسم.
گفتنی است قبلا فيلمی بنام دخترمردگاريچی به کارگردانی سميرامخملباف وهمکاری دوموسسه افغانی کابل فيلم وافغانفيلم ساخته شده است که فعلا مراحل تدوين خودرادرايران پی می گيرد.
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]