امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

مراارخاطرتان بشوييد! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٩/٤
مراارخاطرتان بشوييد!
به همه دوستان وبلاگ نويسهای قند.
چنانچه تاظرف دوتاسه هفته نتوانستم دراين بلاگ رابگشايم .اميدآنرادارم که مرابراي هميشه ازخاطرتان بشوييد.فقط وعده ی راکه داده بودم برگردنم سنگينی می کند.
عبدالملک شفيعی .
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]