امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

باطعم گيلاس درراه بهشت! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۸/٢۸
باطعم گيلاس درراه بهشت!
طعم گيلاس نام فيلمی است به کارگردانی عباس کيارستمی که ميرحسين نوری درآن بازی کرده است . راه بهشت نام فيلمی است به کارگردانی محمودبهروزنيا که جليل نظری درآن بتصويرکشيده شده است . سرگذشت جليل نظری وميرحسين نوری، دوجوان افغان عاشق سينما بسيارشبيه بهم است .
زمانی که حسن يکتاپناه ، اين فيلمسازخوش ساخت ايرانی تصميم می گيرد فيلم جمعه رابسازدودرآن جمعه (جليل نظری ) رادلداده يک دخترايرانی بگرداندولی سرانجام لب سوخته ايلايش کند، محمودبهروزنيا، همبازی اومی شود.هرچندبهروزنيادرنقش سرکارگردرفيلم جمعه شيرينی خريده ومی خواهددرکهن سالی دخترجوان راازجمعه بربايد اما درزندگی واقعی سعی می کنددست جليل نظری رابگيرد. بهروزنيا خودتهيه کننده کاگردان فيلمنامه نويس والبته بازيگراست . هنگاميکه فيلم جمعه سه سال پيش درفستيوال هامبورگ آلمان شرکت می کند وجليل نظری نيزبعنوان بازيگر اول فيلم ازايران به آلمان پروازمی کندوبعدازختم فیستوال دولت ايران، وی رادوباره به ايران راه نمی دهد، مجبورمی شودازآلمان تقاضای پناهندگی کند، پناهندگی خواستن همان وبدبختی همان ! بهروزنيا، تصميم می گيردحقيقت زندگی نظری رافيلم کند. راه بهشت همان فيلم است، قصه ی ازسرخوردگيهاوکمپ زيستنهای جليل نظری ياهمان جمعه فيلم جمعه . راه بهشت هم اکنون درفيستوال بين الملی فيلم لندن حضوردارد.
ميرحسين نوری اين طلبه خوش قيافه که درطعم گيلاس، می خواست طعم زندگی رابه شخصيت سرخورده وبدنبال مرگ راه رفتن فيلم عباس کيارستمی بچشاند.بعدازاين بازی ازحوزه بيرون پرتاب می شود ولی اوسعی می کنددرس سينمابخواندوموفق به ساخت فيلم هم می شودولی اين زمانی است که ديگراونمی تواندکاربيابد کارمهاجران افغان درايران ممنوع می شود وهمچنين نمی تواندآزادانه زندگی کند زيرابرگه تردديامجوزاقامت موقت اودرايران به اتمام می رسد. محمدجعفری مستندسازديگرايرانی است که بسراغ اومی رود وفيلمی بانام کارت سبز براساس زندگی ميرحسين نوری می سازد.اما پيش ازاينکه ميرحسين تصميم بگيردکه مثل شخصيت اول طعم گيلاس بدنبال کسی برای دفن کردن خودبگردد، سازمان ملل بادانه گيلاسی بنام قبولی پناهندگی ، اورابه سويد منتقل می کند. والبته کارت سبز محمدجعفری نيز درچند فستيوال وازجمله فستيوال گوتنبرک سويد شرکت می جويد. اينکه چه وقت جليل نظری وميرحسين نوری می توانند دربهشتی بنام اروپا ! خودشان رابيابندوازپيش دوربين به پشت آن نقل مکان کنند معلوم نيست . وبايدصبرکردوديدکه زندگی چه سناريوهای ديگری برای آنان نوشته است؟
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]