امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

بازگشت به افغانستان ديوانگی است؟ - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٥/٢۳
بازگشت به افغانستان ديوانگی است؟
خبرخبرخبرخبر!
من می خواهم به افغانستان برگرم ولی دوستانم می گويندتوديوانه ی ؟
آنهامی گويند وقتی کسی ازکشوری مثل افغانستان به اروپاوامريکامی آيند! انگارصدسال جلورفته است بازگشت به صدسال بعدعين ديوانگی است ولی من هم فکرميکنم ديوانه شده ام زندگی بربستری که ديگران ساخته است مگرافتخارآميزاست؟ غيرازآن توتازمانی آواره ی که دليلی داشته باشی من هرچندازدولت افغانستان راضی نيستم وانتقاداتی برآن دارم ولی فکرکنم می توانم آنجاکاری انجام دهم !
شماچه می گوييد؟
آيامن ديوانه شده ام؟
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]