امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

خبرهای سرهم بندی نشده فيلميک ازافغانستان ! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۸/٢٥
خبرهای سرهم بندی نشده فيلميک ازافغانستان !
يک بلاگرخوب ايرانی در وبلاگش باميان رامعرفی کرده اند وگفته اند سينماخوانده ام ولی چيزی درباره سينمادربلاگم ندارم . اين، انگيزه اين گزارش نچندان کامل زيرشد.

بقول آقای صديق برمک رييس موسسه دولتی افغانفيلم درمصاحبه با صدای آمريکا هم اکنون هفت سينمادرکابل دودرمزارشريف ودودرقندوز يکی درطالقان، غزنی فعال است وچندين سينمادرشهرهای جلاآباد، قندهاروهرات درحال ساخت است .
دوکارگردان ايرانی بنام سميرامخملباف وسعيدقاسمی جامی درحال ساخت فيلم باهمکاران افغان درشهرهای کابل وهرات می باشند . دستياراکيروکروساوا نيزبه زودی ساخت فيلم خودرادرافغانستان شروع خواهدکرد. ويک فيلمسازآلمانی نيزدرحال برنامه ريزی ساخت فيلم درافغانستان می باشد.
قرارشنيده های رسانه های جهانی موسسه نيمه فرانسوی آينه تابستان امسال يک گروه بيست نفره دخترافغان رابافيلمسازی آشناساخته اند که دونفرآنان تاکنون فيلمهای بسيارقابل توجه ساخته اند.
خبرفيلمسازی افغانهادرهاليوودنيزداغترشده می رود. بعدازکانديد شدن فيلم فيلمسازافغانی ( واصل ) برای اسکارامسال تبليغات فيلم دست غلط نيزواردبازاريابی شده است فيلمی که کمدين معروف افغانستان حاجی کامران نقش اول آن رابازی می کند. ازقرارشنيده ها چندفيلم ديگرنيزدرحال ساخت وبرنامه ريزی درهاليووددرباره افغانستان می باشدکه به خبرهای تکميلی نيازدارد.
بهارسال جاری به همت چندنفرازسينماگران افغان که درايران تحصيل کرده بودند يک شرکت خصوصی فيلمسازی درکابل بنام (کابل فيلم) راه اندازی شد که اعضای آن تاکنون چندفيلم خوب مستندومستندداستانی ساخته اند وهم اکنون بچه های کابل فيلم باسميرامخملباف درفيلم افغانی اش همکاری دارند. گفتنی است خانه فيلم مخملباف ويک مستندسازديگرايرانی (نادرطالب زاده )کمکهای قابل توجهی به اين موسسه تازه تاسيس کرده اند.
دوفيلم سينمايی افغانی يکی به کارگردانی صدق برمک درطی زمستان همين سال کليدخواهدخورد . بازارساخت فيلمهای مستندکه داغ داغ است . يک موسسه آمريکايی درحال ساخت يک مجموعه مستندبنام (همچنان می جنگيم!) درباره کارهاوفعاليتهای زنان فعال افغان ازجمله مسعوده جلال (کانديدرياست جمهوری) سيماثمر (اولين وزيرزن ورييس موسسه حقوق بشر وانجوی شهدا) وپروين کروز ( چترباززن افغان!؟) می باشد.
بگفته شاعرخوب افغان ضياافضلی نيلوفرپذيرا ( بازيگروايده دهند فيلم سفرقندهار) نيزفيلمی درافغانستان ساخته است وهم اکنون درحال تدوين آن درکانادامی باشد.
خبرهای نيمه درشت ديگرهم شنيده ام که بعداخواهم نوشت.
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]