امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

رقابتهای کور! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۸/٢٢
رقابتهای کور!
روزنامه عرب زبان الحيات بنقل ازيک منبع موثق خبردادکه رييس جمهورافغانستان می خواهدآقای جنرال فهيم رابرکنارکرده وکس ديگری که به ظاهرشاه نزيک است رابجايش بگمارد ونيزقراراست وزارت خارجه نيزازبازپس گرفته شود.الحيات ادعاکرده است که برای اين منظورنظرمساعدآمريکانيزجلب شده است که جبه شمال آنرابه منزله انقلاب عليه خودتلقی خواهندکرد. درضمن قراراست جنرال دوستم همچنان بنابرمصلحتهايی درمنصب خودباقی بماند.
حال منبع موثق الحيات چقدرموثق است جای خودش امابراساس اتفاقهای رخ داده دراين چندروزاخير، وصحبتهای آقای خليل زادبنظرميرسد دپلماسی جناح همیشه برنده ! موفق ترازجبه شمال بوده است واين جبه به چنددليل نتوانسته است اهميت تحولاتی که درمنطقه درحال تکوين است رابفهمد:
۱- دامن زدن ناآگاهانه به اختلافهای گذشته، بخصوص علم شدن عطامحمد دربرابردوستمی که فکرمی کند هميشه موردبی مهری قرارميگيرد.
۲- مشغول ساختن جناح قدرتمند تاجيک رادرنشا قهرمان ملی قلمدادشدن مسعود واين نشا درحدی فريب اندازاست وموجب روی کردبنيادگرايانه اين جناح ودوری ازدوستانش می شودکه بعضی نويسندگان وابسته، مسعودراتنهابرنده جنگ سردلقب داده اند.
۳- اعتمادساده انگارانه اقليتهای ديگربه تاکتيک هميشه بکاررفته جناح برنده .
باتوجه به آنچه مختصرنوشته امد لازم است برای جلوگيری ازافتادن دوباره افغانستان دردام رقابتهای داخلی وقومی ولسان ازيکسوجناح های ازهم دلگيربه ترميم روابط متقابل بپردازند واهميت اين موضوع رامفيدترازدپلماسيهای کوروچانه زنی باامثال خليلزادبنگرند و ازسوی ديگرروشنفکران خارج گودنشسته واردعرصه شده مفکوره های نوين تشکيلاتی رابنابراساس نيازهای منطقه ی وجهانی وداخلی فراروی مردم افغانستان قراردهنددرغيراينصورت احزابهای موجودهمچنان دورپيله خويش خواهندچرخيد وافغانستان راوارددورديگری ازرقابتهای کورخواهندکرد.
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]