امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

می گويندبه تکنولوژی معتقدنيستند! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۸/۱٩
می گويندبه تکنولوژی معتقدنيستند!
می گويندبه تکنولوژی معتقدنيستند!
يک مولويی راتصورکنيدکه تمام وجه وشخصيت ومشروعيت اجتماعی اش راازريش وچپن درازترگرفته باشد وبرای هراتفاقی درانتظارخدانشسته باشد، اکنون دنيای بسته وخسته او راپای کامپيوترقرارداده باشد وبه توجيه مزيتهای (دهکده جهانی )بپردازد!
شنيده بوديم که هزاران اسناد تصويری رابه درخت دارزده اند امانديده بوديم که همان مولوی دوربين به دست گرفته باشد وگالريی ازعکس ايجادکرده باشد.
همه اينها وبيشتررامی توانيد درسايت امارت اسلامی افغانستان يعنی همان طالبان سابق ولاحق بخوانيد .من که شگفت زده شدم ، بخصوص آنبخشی که ازچشم دوربين ديده بودند راديدم .
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]