امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

استفاده ابزاری اززبان خدا! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۸/۱۸
استفاده ابزاری اززبان خدا!
جنگ بيست وسه ساله رابه برکت قهرمانان! زيادی پشت سرگذاشتيم. تازه احساس می کنيم که فرصت آن پيش می آيدتاگذشته هارامرورکرده قضاوتی بنماييم. ماجرايی راکه برايتان نقل می کنم برگرفته شده ازکتابهای (تلک خرس،يوسف)(پشت پرده افغانستان،کردووز)می باشد، درماجرای خروج آبرومندانه! شوروی ازافغانستان سيا با سی آی ای تصميم مي گيرند پای خرس قطبی رازمان بيشتری درافغانستان ومنطقه درگيرکنند، ويليام کيسی رييس سياه به سی آی ای دستورمی دهدکه عملياتهای محدودی را (علاوه برداخل افغانستان) درداخل قلمروشوروی (درمناطقی ازتاجيکستان وازبکستان امروزی) سازماندهی کند، برای شروع عمليات سفارش می کندکه حدودده هزارجلدقرآن کريم راچاب کرده به آنسوی مرزهبه کنند. حدودشش ماه بعد سی آی ای پنج هزارجلدقرآن راباقايقهای پلاستيکی ازطريق آمودريابه آنسوی هدايت می کند. چندسال بعدوقتی کشورازبکستان وتاجيکستان استقلال می يابدگروههايی به رهبری نوری وسمنگانی دراين دوکشورسربر می آورندتاهمانکارهايی رابرای بهشتی ساختن مردم اين دوکشورکنندکه گلبدين حکمتياروبرهان الدين ربانی و... باکمک های اهدايی کذايی درافغانستان کردند.
اکنون نيزمی بينيم که سربازان خارجی درافغانستان، برای مردم مسجدمی سازند و جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان راهبه می نمايند !
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]