امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

اينطورزن ازهزاران مردبهتراست! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۸/۱٧
اينطورزن ازهزاران مردبهتراست!
حکومت طالبانی اميرعبدالرحمان بين سالهای ۱۸۸۰تا۱۹۰۱ميلادی همان فضای خفقان ودهشت رابرای مردم افغانستان آوردکه حاکميت طالبانی ملاعمر، صحنه های آنرادوباره تکرارکرد.اين نظام تيل وپانه، هزاران انسان افغان مسلمان رابه جرم بی دينی به کشتارگاههافرستاد بااينحال توجه ونگاه چاپلوسانه، اميرعبدالرحمان به مامورين دولت انگليسی منطقه، بسيارجالب وشنيدنی است ونشان ميدهدکه انگليسهاچگونه وباچه شگردهايی اين نيروهای خشم وخون رارام وسربه فرمان می کرده اند، متنی که برايتان انتخاب کرده ام قسمتی ازنامه عبدالرحمان خان به آن کرزن انگليسی است که وقتی ازدواج می کندعکسی ازخانمش رابرای عبدالرحمان می فرستد (به اين اميدکه کشف حجاب زمينه چينی شده باشد)عبدالرحمان بعدازوارسی عکس خانم موطلايی کرزن می نگارد:
جناب مستطاب مشفق مهربان دوستان محبت وموافقت بنيان، دوست دانشمندآيزبيل جارج ان کرزن صاحب بهادر...
...ازمطاله (مطالعه )مضامين محبت وصدق آيين مراسلات محرره پانزده هم ماه مارچ ونهم ماه جون هذاسنه، مرسوله آن دوست مهربان بسيارخرسندومشکورشدم وبه جواب آنهابه بسيارممنونيت وسروری خاطرمرقوم ميفرمايم .
اولادرباب عروسی آن جناب وعکس جنابه ليدی کرزن صاحبه که نقشه عکس جنابه راآن مهربان ارسال کرده بودندبسيارمشکوروخرسندشديم.
اگرچه يک نفرعيال کرفته اندامابسيارلايق عيال گرفته اندخدامبارک کندانشاا...تعالی.اماازقرارعلم قيافه معلوم می شودکه اين جنابه ليدی صاحبه شمابسيارآدم فهيم ونيک خواه ودوست دارشماوبسيارآدم باعفت وعصمت ولايق است .که اين طورزن ازهزاران مردبهتراست .ازعلم قيافه چيزی که من تجربه کرده ام همين قدردانسته شدم ازصورت جناب مذکور... ۱۱اگست ۱۸۹۵(دوچهره ازعبدالرحمان،نصيرمهرين)
ميدانيدکه اين نامه چقدرجای خالی برای تحليل وتفسيربراي روان شناسان، طنزپردازان، سياست مداران و...دارد.اميدوارم که چنددهه بعدنامه های اينگونه ازاين زمانه برايتان نداشته باشم.
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]