امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

دين درخدمت بشر،بشردرخدمت دين؟ - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۸/۱٥
دين درخدمت بشر،بشردرخدمت دين؟
يکی ازدلمشغوليهای مداوم نسلهای نوبه گهنه گذشته افغانستان ، دين وازآن گذشته مکتب ومذهب است . بوديسم و...وقتی می رودواسلام می آيد،مهمترين شعارش خدمت به جامعه فلک زده است، تاآنراسروسامانی بدهدوبرای انسانهانعمت زندگی ورفاه راارزانی دارد.درصحنه عمل اين انساهای تازه به اسلام گرويده هستندکه خويش رادرخدمت اسلام قرارميدهندتاآنراجهانشمول سازند،اين خدمت،زندگی ميليونهاانسان ديگررامی گيرد(نمونه اش کشتارهزاران هندووسيک و...درهندوستان)ولی منجربه سعادت ورفاه انسان نيزنمی شود، هرچندچندمناره ومسجدمی تواندنمادی ازتمدن اسلامی (که بربنای تخريب شده هزاران آثارگرانقدرگذشته گان استوارگرديده است )باشد ولی درعمل ...
اخيراسايتی راديدم که ازسوی انجمن مسيحيان افغان راه اندازی شده است . باخواندن مطالب اين سايت که بسيارشبيه به حرفهايی است که ملاهای ما،دوسه دهه پيش برزبان می راندند، ازخودپرسيدم که اين خداکيست وچيست که هرازگاهی برای خدمت به انسان افغان واردصحنه می شودومی خواهدکه به آنان خدمت کندولی ...
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]