امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

نهضت ملی افغانستان دمکراتيک - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/۸/۱۳
نهضت ملی افغانستان دمکراتيک
قسمت دوم طرح نهضت ملی افغانستان دمکراسی رابخوانيداينجا انهم سرتيترهای طرح:
1- اقتصاد بازار را بعنوان يك واقعيت در افغانستان امروز می‌پذيريم، اما اين اقتصاد بايد با بيمه‌ها و سمت‌گيری عدالت برای اقشار و طبقات محروم اجتماعی همراه شود‌.

2- اگر دولت موقت به تعهداتش در كنفرانس "بُن" پايبند بماند، اين دولت را پذيرفته و هزاران آموزش ديده دهه هشتاد برای بازسازی به كشور باز خواهند گشت‌.

3- حضور نيروهای خارجی در يك كشور، الزاما به معنای دست نشانده بودن دولت آن كشور نيست، همچنان كه دولت افغانستان، در زمان حضور ارتش اتحاد شوروی در اين كشور مستقل بود. در شرايط كنونی و با حضور نيروهای خارجی در افغانستان، ما به يك ارتش بزرگ و جنگی نيازمند نيستيم و بايد تدابيری در قانون اساسی پيش بينی شود تا به كودتا بازی و جنگ سالاری در كشور خاتمه داده شود‌‌

ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]