امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

پروژه بازگشت داوطلبانه وچماق زيرپتو! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٧/٢٦
پروژه بازگشت داوطلبانه وچماق زيرپتو!
چندی بودواست که خبربازگرداندن مهاجرين افغان ازاروپابه کشورشان خبرداغ راديوهای فارسی زبان بيگانه بود.بيادم است که آقای عنايت ا...نظری (وزيرمهاجرين دولت افغانستان)درچندمصاحبه ي که باراديوبی بی سی داشت بشدت باطرح بازگشت پناهندگان افغان ازاروپابه افغانستان مخالفت کردواستدلال می نمودکه درافغانستان کارنيست وانبوه بازگشته گان بردولت فشارواردمی سازند. اماچندروزپيش شنيديم که همين اقای وزيرقراردادبازگشت پناهندگان افغان ازانگلستان وفرانسه راامضاکرده است والبته نام آنرا(پروژه بازگشت داوطلبانه) گذاشته اند. اخيراوزرای دادگستری (عدليه )کشورهای عضواتحاديه اروپادرباره انسجام بخشی به طرح بازگشت افغانهابه کشورشان درلوکزامبورک جلسه مشترکی داشته اندوروی پيش نويسی که توسط دولت دانمارک تهيه شده است بحث کرده اند، برای اينکه افغانهاازپيش خودشان رابااين پيش نويس هماهنگ کنندرونويشتی ازآن برای بی بی سی داده شده است .دراين طرح لحن پيش نويس همان لحن داوطلبانه بازگشتن است ولی چوبی به اين بزرگی نيزدرلای اين پيش نويس گذاشته اندکه چنانچه اين افغانهاداوطلبانه برنگردندممکن است به زوربازگردانده شوند!
دوجمعه پيش تعدادزيادی ازافغانها (قريب هزارنفر)درشهرلاهه هلنددراعتراض به سياست دول اروپايی تظاهرات کردند که انعکاسی درمطبوعات نداشت (برخلاف دورانی که تازه طالبان سقوط کرده بودندودرآن وقت حتی چهره يک افغان سوژه بود) دراين تظاهرات افغانهاپرچم زمان کمونيستهاراحمل می کردندواين به اين معنی بودکه حکومت آقای کرزی رابه رسميت نمی شناسندوبه افغانستان هم برنمی گردند.بسياری افغانهامی گويند: مابخاطرطالبان مهاجرنشده ايم، عامل مهاجرت ماپيش ازطالبان ودرزمان حکومت مجاهدين بوجودآمدوهنوزهمان کسانی که ماراواداربه مهاجرت کردندبرسرقدرت اند! اماگويااين حرفهاديکرخريداری نداردوموسسه های حقوق بشری نيزبعدازحادثه ۱۱سپتامبرديگرتوان خويش رادرحمايت ازپناهندگان ازدست داده اند.اما پيش نويس طرحی که به گوش مارسيده است وازسوی نهادهای پناهندگان افغان تهيه شده است حاکی ازآن است که می خواهنداگرقراراست سياستهای دنيای امروزی باسوژه افغانی رقم خوردتمام اروپارابااعتصابهافراگيرخويش به مبارزه طلب کنند!
درهمی راستاانجمن های پناهندگان افغانهادراروپاخواستارمشارکت وهمياری تمامی پناهندگان جهان بااين طرح شده اند.ببينيم چه می شود؟!
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]