امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

آيامی توان عبدالله شاه رابخشيد! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٧/٢٤
آيامی توان عبدالله شاه رابخشيد!
عبدالله شاه محکوم به اعدام شد!!
چندی پيش نوشته ی داشتم درباره محکوميت يک فرمانده جهادی بنام عبدالله شاه ، وی که يکی ازفرماندهان صاحب اقتدارحزب اتحاداسلامی (سياف)بوده است باوجودبی شمارقتلهايش به بيست سال حبس محکوم شد واين نگرانی وجودداشت که باحمايتهای پشت پرده بخشيده وبگونه ی آزادشود.امازمانی که سايت (پيام مجاهدوابسته به حزب جمعيت اسلامی )عبدالله شاه را فرمانده حزب اسلامی گلبدين حکمتیار قلمدادکرد تابه اينصورت نام اين رقيب ديرينه خويش رابدوبدترسازد، مسلم گرديدکه حداقل عبدالله شاه بخشيده نخواهدشد.جديدترين خبراين است که عبدالله شاه به اعدام محکوم شده ودوست وی که باراول تبريه شده بودبه ده سال حبس محکوم گرديده است .اکنون شايدباتحقق يک آرزوبتوان عبدالله شاه رااراعدام نجات دادوبه وی زندگی بخشيدکه مفهوم آنرادرک کندواين فرصت رابيابدتابينديشدکه گرفتن زندگی دههاانسان ديکريعنی چه ؟ وآن آرزونيست جزتلاش براي عفواين فرمانده جهادی ازسوی خانواده های مقتولين .نمی دانيم اکنون بعدازاعلام حکم چنين فعاليتی وجودداردياخير؟ باتوجه به اينکه نماينده سازمان حقوق بشرنيزدرمراسم دادگاه حضورداشته است .ملت افغان شايداکثراچنين آرزوی داشته باشندکه ممکن است آنراتعريف نتوانند ،محکوميت جانيان وبخشيدنشان!
آياممکن است روزی بيوريسينهای باندهای که عبدالله شاههارابرای کشتن مردم افغانستان پرورش دادندنيزمحاکمه شوند؟ ملت افغان نمی خواهندکه همه ی محکومين اعدام شوندولی فرارکله گنده های باندهای جنايت ازدادگاه شايدبدورازعدالت باشد! آيا می توان روزی راديدکه ...،...،...،...،... وريزودرشتهای ديگر! نيزيکبارهم کشده است جواب پس بدهندوآيامی توان روزی راتصورکردکه درصورت محکوميت آنان ملت افغان آنهارانيزببخشند؟
بهرصوت آنچه که مسلم است ما، نيازشديدبه يک بازنگری اساسی درتمام زمينه های زندگی خودرادريم اين بازنگريهامی تواندمارابسوی انسانی ترانديشيدن که ريشه درفرهنگ مانيزداردسوق دهد به اميدچنين روزی!
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]