امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

شلغم شوربا اين لباس! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٥/٢۳
شلغم شوربا اين لباس!
بازهم اومدم!
خوب بالاخره جناب شيخ خاتمی باجناب شلغم شورباکرزی ديدارکردند!
نيمی خواهم توهين کنم درشانم! نيست ولی واقعااين کرزی مابااآن لباسی که به فرهنگ صحرامشروعيت می بخشدآنهم درزمانی که همه مردم افغانستان آماده پذيرش هرنوالگوی نوی بودندبه قبله گراهای افغانستان بيش ازاندازه بهانداد؟ ماميدانيم که اين آقاازلباسی که می پوشدخوشش نمی آيدولی چرمی پوشد؟ آيادليلی جزمعامله باقبيله سالاران افغان رامعنی ميدهد؟ مثله خاتمی وآن لباس نازک نارنجی اش راميگذارم به عهده خودايران بافرهنگ که ميدانندلباسشان چگونه بايدباشد! مادرامورديگران دخالت نمی کنيم !
حدس من درست درآمد! به جای قضیه افغانستان ديديم که مثله رابطه ايران وآمريکاداغترگرديد؟
۵۶۰ ميليون دولارکمک راهم دراين رابطه بايدتحليلکرد
بگذريم ازاين بعدتصميم گرفتم خاطرات روزانه ام رابرای شمابنويسم شايدبرای شماهم جالب باشد!
من درشهرلاهه هستم شهردادگاهی بين المللی جنايات جنگی ! اين دولت هلندهم دراين روزها مهاجرين رابيرون ميريزد! اماگوش بسياری کراست!
بامن باشيد!
امروزچيزی نداشتم
بامن باشيد!
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]