امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

دری به دوسو! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٧/٢۳
دری به دوسو!
امروزهاخبرهای زيادی می توان شنيد.فراکسيونهايی که ازسوی احزاب چبگرای افغانستان تشکيل می شودودرنهايت بسوی حزب سمت وسومی يابد.
عمده دليلی که احزاب چپی رابرسرغيرت آورده است اينست که وقتی ظاهرشاه می تواندبه افغانستان (حتی درکسوت يک شهروند)برگردد ما،چرانتوانيم؟ که تجربه سقوط نظام شاهی وجمهوری داودخانی رادرپيش داريم؟!
همين دليل عمده، امروزهاچپيهاراوداشته است که بهردری بزنندتابه صحنه برگردندويکی ازدرهايی که زده می شود، دری است که به دوسوبازمی شود، سويی به سمت روشنفکران ورويی به سوی جهاديها!
چندی پيش بايکی ازچپيهايي که به تيوری ٬دری به دوسو٬ سخت معتقدشده است برخوردم وی کارمندبالارتبه دروزارت دفاع دکترنجيب ا... بوده است .غمگين بود، بسيارغمگين! وچندشعری راکه بوی تصوف ازآن می آمد وازاين کتاب وآن کتاب جمع آوری کرده بود،برايم خواند. پرسيدم چراغمگينی؟
گفت: بسياروقتهافکرميکنم وقتی سرقدرت بوديم کارخوب نکرديم . اگراين کارراميکرديم بهتربود! اگرآن کارراميکرديم خوبترتمام می شد!
اين چپی بعدازسالهازندگی درغربت وفرصت بازنگری دراعمالش اينطورنتيجه گرفته بودکه اگرروزی دولتهای اروپايی مارابه افغانستان برگردانند.برميگردم ودرمسجدمحله خودآفتابه های وضوی پيرمردان راپرمی کنم تااعتمادآنهاراجلب کنم!
اکنون نسل جديدوآگاه جامعه افغان که درليست هيچ يک ازاحزاب چپی، طالبی، جهادی وشاهی قلم عمده بحساب نمی آيد ازخودمی پرسندآياتقلای چپيهابرای بازگشت بگونه آغوش به آغوش شدن شاه ومجاهدخواهدبود؟
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]