امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

چندی دردنيای مجهول! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٧/٤
چندی دردنيای مجهول!
ايام طولانی همراهتان نبودم. ولی درهمين مدت کوتاه دلبسته تان شدم. دل کندن مشکل است ولی عشق به وطن شيرين ترمينمايد ومرابسوی خودمی کشد. بهمين سبب ممکن است مدتی دراين بلاگ مطلب جديد مطالعه نکنيد. ولی می توانیدنوشته های گذشته امرابخوانيد. سعی ميکنم درافغانستان وقتی براي شمااختصاص بدهم باتوجه به اينکه شنيده ام حطوط اينترنت آنجابسيارسريع است .
شمارارهانمی کنم شمانيزمی توانیدهمچنان بامن باشيد. دوستانی که مايلندمرادرافغانستان بيابندبه اميل ام نامه روان کنندتاآدرس وشماره تلفن بدهم .
بامن باشيد!
مريدشما : مراد شاما!
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]