امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

عبدالله شاه محاکمه شد! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٧/٢
عبدالله شاه محاکمه شد!
کم کم!
بازبايدگفت کم کم گوشه هايی ازجنايت کسانی که قتل انسان رابه بهانه پاداش اخروی تبليغ کردندآشکارمی شود. عبدالله شاه يکی ازچنين آدمهايی است که دردوران حاکميت مجاهدين ( يعنی کسانی که باسرمشق قراردادن شعار (وجاهدوافی الله حتی لاتکون فتنه ) هزاران هزارانسان رابه ديارعدم سپردند ) ازسال ۱۹۹۱تا سال ۱۹۹۵ باپيروي ازفتوای يکی ازنام آورترين مجاهد (عبدالرب رسول سياف ) حداقل دهها انسان وازآنجمله چندهمسرخودرابابي رحمانه ترين شکل به قتل رسانده است . عبدالله هم اکنون درافغانستان محاکمه می شود ولی ترس ازاين است که فتواصادرکنندگان وی رابه بهانه جهاد! ازدارمحاکمه بکشانند.
بااين محاکمه علنی آياممکن است روزی آدمها و فرماندهان ورهبرانی که مردم افغانستان رادردوجبه کشتارگران وکشته شده گان بخش کردند واکنون باقدرت ولی بابيم دردرون حکومت فعلی حاضرند نيزبه محاکمه کشيده شوند؟
شمارابه خواندن وشنيدن خبرمربوط به عبدالله شاه به سايت بی بی سی دعوت می کنم.اينجاراکليک کنيد.
عبدالله شاه،فرماندهان مجاهدين،افغانستان، جنايات فجيع، سه همسر، قتل،اتحاد اسلامی،عبدالرب رسول سياف.
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]