امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

خيزش مارگونه يک فرهنگ! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٧/٢
خيزش مارگونه يک فرهنگ!
وقتی جامعه ی ازيک وضعيت بدبه خوب عبورمی کند (يامی خواهدبکند) شاخکهای حساس جامعه ازسويی ازکارايی می افتد. اين ذهنيت کاذب که همه چيزروبه خوبی است سرآغازغفلت بزرگ از نابهنجاريهای سرايت زايی است که درپيکره وضعيت خوب تارمی دواند.
رسوخ فرهنگ جنگ سالاری وغوغاگرايی تبليغاتی ازطريق سردمداران جنگ درافغانستان جديدنيز درچنين چنبره ی می گنجد.
اساسا جنگ سالاران افغان همانطورکه ازطريق ارعاب وقتل کشتارمردم تاکنون کسب مشروعيت نه اماقدرت کرده اند. بااشغال مناصب بالای حکومتی درافغانستان جديد نه تنها به همان روش تجربه شده خويش ادامه می دهند بلکه اساس يک فرهنگ بد شارلاتان گری رادر
گذرگاه افغانستان بسوی وضعيت جديدمی کارند. اينگونه است که حتی آقای کرزی باتوجه به اينکه بعنوان راهبرعبورافغانستان بسوی يک جامعه مدنی ودموکرات مطرح می شود درعين حال درپی بازيابی پايگاه قدرت خويش دردرون قوم پشتون می شود.بدان دليل که رقبای اوازچنين معبری کسب قدرت می کنند. واين همان دورمسلسل تقدم مرغ برتخم مرغ می باشد!
مردم افغانستان وبخصوص قشرفرهنگی اين جامعه اکنون دررتاثيرکاربردی وراهبردی تزسياسی آقای کرزی دچارشک وترديدمی باشند. وازخودمی پرسند چطورآقاي کرزی نتوانست يک روش مستقل ودموکراتيک سياسی رادرافغانستان جديد پايه ريزی کند؟
وآيادرافغانستان آينده بازهم عوامل غيردموکراتيک وغيرانسانی نژادی لسانی طبقه ی و... دربه قدرت رسيدن حاکمان آينده افغانستان نقش عمده راخواهدداشت ؟
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]