امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

صدايی ازآنسوی مرز! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٦/۳۱
صدايی ازآنسوی مرز!
صدايی ازآنسوی مرز!
................صدايی ازآنسوی مرز!
.............................صدايی ازآنسوی مرز!
........................................صدايی ازآنسوی مرز!
آيااينجاافغانستان است ؟
..............آياافغانستان می تواند پيراهن پاره اش رافراموش کند؟
..............................................اياافغانستان می تواند ديگربی فغان باشد؟
.................................................چقدمی توان به بهبودی زخم کهنه اميدبست؟
کودکان افغان می توانند معنی بمبهای هسته ی همسايگان خودرابفهمند؟
اين بمبهااگرهم استفاده نشودمگرزنگ آنهارانخواهددريد؟
صدايی ازآنسوی مرز!
..........اينجاافغانستان است .
اکنون می توانی باپدرت بامادرت باخواهروبرادرت درهرجای افغانستان باموبايل گب بزنی ولی می توانی به آنان بگويی که زمين خشک يعنی چه ؟ بمب هسته ی يعنی چه؟ مورچه های گونی بپشت يعنی چه ؟
آيا ممکن است که ديگرانسان افغان فدای ايده لوژی وتفنگ ونفت وگازنشود؟
صدايی ازآنسوی مرز!
........صدايی ازافغانستان .
..................ما فعلاخوبيم وملالی نداريم!
مافعلا...!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بامن باشيد!
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]