امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

اينهم ازبازی سياسی روز! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٦/٢٧
اينهم ازبازی سياسی روز!
سال پاردرست درهمين ايام می رفت که افغانستان موضوع مهم روزشود وامسال عراق چنين است .
ازصدام بگذريم که حرفی برای گفتن نداردهمانطورکه حريفش کلمه هاراحرام می کنداگردراين روزهاجان وتن بی ارزش شده است کلمه که ارزش دارد بياوبی جهت برای اين دوسردامدارعصر گوياخرد!!! کلمه هارا مصرف نکنيم.
بسياری افغانها البته ( سياستمدارن منظورم است ) امروزهاناراحتی خويش راازحمله به عراق اينگونه ابرازمی دارندکه بااين حمله توجه جامعه جهانی ازافغانستان سلب می شودواينکشوردوباره درچاه تاريک بی توجهی غرق خواهدشد ودرنتيجه بازماندگان وقهرمانان جنگ دوباره براي خريد دين ودنيا انسان افغان راقربانی خواهندکرد. اين درست ولی کاش کسی به دنبال دليل ديگری نيزاباشد وان نيست شدن جان ميليونهاانسان عراقی است که نه ازصدام خوشش شان می آيدونه به تغييرات کابوس مانندآينده می تواننداميدببندند.
راستی جايگاه جان وتن وروح آدمی امروزه درتغييروتحولات جهانی درکدام جايگاه قرارمی
گيرد؟
بامن باشيد!
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]