امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

درزندگی هميشه زخمی است که مثل خوره انسان را... - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٦/٢٥
درزندگی هميشه زخمی است که مثل خوره انسان را...
حرف ازصادق هدايت است وفلسفه اوکه سرانجامش ختم زندگی بدست خودش شد!
درجمع چندشاعرهستم . شعرای که دردنيای غريب غربت دورهم چمع شده اند وروی همان مسله هميشگی بی عدالتيهای دنيای امروز ناشی از دنيای سرمايه داری وجهان فقر جروبحث می کنند.
من نميدانم اين بحث چه موقع ختم خواهدشدوماچه وقت ازدنيای شعروخيال ولفظ به دنيای واقعی پای ميگذاريم ! بجای تحليل عمل می کنيم . بجای ...
نتوانستم دراين چندروزگذشته مطلب نوبنويسم اميدوارم بتوانم ...
بامن باشيد!
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]