امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

برای يک خانواده آواره ايرانی درهلند! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٥/٢٢
برای يک خانواده آواره ايرانی درهلند!
شادباشی آواره
چاره چيست ديگر
زمان چرخش ديگرگونه يافته است
باخنده هم می توان مرد!
بی پاسپورت
بی مسکن وکارت حساب بانکی
مگرنمی شوددرخيابان خفت
چه کسی گفته است که بالباس کهنه نمی توان انسان بود
باخنده هم می توانی شاهدباشی که چگونه بدن دخترت سردوسردومنجمدمی شود
ميليونهانفرتجربه کمی است
بهرحال مادريک دهکده می لوليم
قاضی رييس پليس وزندان برای ما
باخنده مگرنمی شودمرد؟
ببين لبانت چگونه می شگفد
واين تراژدی رامی سازدکه بالبان خنده نيزمی توان درخيابان خفت
شادباشی آواره!undefinedundefined
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]