امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

سالمرگ مسعود تبريک تسليت؟ - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٦/٢٠
سالمرگ مسعود تبريک تسليت؟
ميدانيم که احمدشاه مسعوديکی ازچهره های معروف دروان جنگهای خونين بيست وسه ساله افغانستان است!
بخاطراين جنگها بسياری ايشان راشيردره پنجشيرمينامند بعضی به اوسيمرغ افغانستان می گويندوبعضی درتلاش انداورابعنوان قهرمان ملی افغانستان قلمدادکنند!
نهم سپتامبربراساس نقشه ی نامعلوم درست دوروزقبل ازحادثه ۱۱سپتامبرايشان ترورگرديدند. وتروريستهانيزعرب بودندهمانطورکه تروريستهای دوروزبعدعرب ازآب درامدند.
بعدازسقوط طالبان اقبال به همحزبان وطرفداران ايشان درجبه شمال افغانستان روی آوردبه اين دليل که آنان توانسته بودند آمريکارادرراستای نابودی طالبان ياری کنند! اين اقبال موجب شدکه اتفاقهايی بيفتدکه نه تنهابرای احمدشاه مسعودازميان رفته خوب نيست بلکه برای عدالت درافغانيستان نيزدام زرينی پهن شد!
برای درک درست ازاين انحراف ضروريست مطالب اين سايت راکه بنيانگذارآن شخص مسعوداست مطالعه نماييد.
تفکربه ارث مانده ازاسطوره سازيهای اسلامی وعربی ونان خوردن ازقبال آن موجب شده است که طرفداران مسعودازوی دکانی بسازندودراين وانفسای گرسنگی که حتی حاکمان افغانستان مجبوراندبرای ادامه حيات شان دستگدايی به اينطرف وآنطرف درازنمايند بخش عظيمی ازاموال اين کشوررادراه اسطوره سازی ازکسی که يک جنگجوبوده است ونه بيش ازآن مصرف نمايند.
پيشنهادهای که دکانداران اين عرصه ميدهندازاين قراراست
۱- روزشهادت ايشان بطوررسمی وهرسال ازسوی دولت تعطيل رسمی اعلام گردد.
۲-تدويرمحافل درخورشان يک قهرمان واقعی که درآن بتوانندمردم داغديده افغانستان! بگونه ی شرکت نمايند.
۳-مسعودبزرگ ازسوی کابنه دولت قهرمان ملی شناخته شده ولی تعريف دقيقی ازقهرمان ملی وجودندارد....بايداين تعريف بگونه شودکه کس ديگری غيرازمسعودشايسته اين لقب نگرددوگرنه چه فرقی است بين مسعودوديگرفرماندهان شهيدراه مقاومت.
۴-نصب فوتوی (عکس ) مسعوبزرگ ددرتمام دفتردولتی.
۵- چاب عکس مسعوددربانکنوت (پول )جديد.
۶- ايجادم آبده مخصوص برای ايشان درکابل تاوقتی سران کشورهابه افغانستان می آينداکليل گل به ايشان تقديم دارند. زيرامقبره ايشان درپنجشيرقراردارد ودوراست!
۷-ايجاد يک موزيم مخصوص برای ايشان تااسلحه واموال شخصی ايشان درآن برای هميشه به نمايش گذاشته شود.
۸-تاسيس بنيادخدماتی مسعود ( که ازچندی به اينسوروی اين موضوع بحث وجوددارد.
۹-ازهمه مهمترادامه راه مسعوداست که لازم است يک تشکل سياسی دراين رابطه تشکيل شود.
اين ها وصدهاخواست سياسی ديگرسودايی است که ازدرگذشت مسعودپيروانش درست کرده اندومی کنند نان خوبی است نه؟
ولی يک حقيقت رابايددرنظرگرفت که جامعه افغانستان. يک جامعه چندقبيله ی است که هرچنددرجنگ چندين ساله افغانستان عليه شوروی همه متحدبودندولی بعدازآن هرقهرمانی اگرقهرمان شده باشدفقط دردفاع ازقبيله خويش بوده است بيجانيست که مسعودبه شيردره پنجشيرمعروف شده است اين حقيقتی است که نشان ميدهددامنه فعاليتهای ايشان ازاين دره فراترنرفت برای نوددرصدباقی مانده خاک افغانستان قهرمانهای ديگری وجدداردکه اگرچندبرای هم حزبان مسعودبی ارزش اندولی مردمی که ازآنهاحمايت کرده اندآنان راقهرمان ميدانند!
امابايدمتذکرشوم که تاريخ افغانستان ونسل جديدجامعه افغان تمام اين قهرمانانهارا جزدلالان خون که هرکدان بادولی برسربه کرسی نشاندن آمالهای نژادپرستانه عقده هاو زياده خواهی های خويش معامله شرمگينی داشته اند ( که بهای آن ميليونهاکشته مجروح آواره و وضعيت ننگ آوروگداگرايانه کنونی است ) نمی بینند.
ولی باکی نیست که دکان سازی وقهرمانسازی هاادامه یابد اماشکرکه دیگرانسان افغان به جرم پشتون تاجیک هزاره وازبک کشته نمی شود.
بامن باشید!
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]