امپراطوردوهزارساله باميان راصلصال وملکه آنراشامامه نامندکه

درسال دوهزار ميلادی به توب بسته شدند

بالاخره دنيايک ساله شد! - Bamian (باميان)

Bamian (باميان)
۱۳۸۱/٦/۱٧
بالاخره دنيايک ساله شد!
دنيايک ساله شد!
اگرپيش ازاين عيدنوروزداشتيم وسال نوراهمزمان باشکوفاشدن لاله ها گرامی می داشتيم واگر پيش ازاين کرسمس داشتيم وبا بابانويل نقل ونبات می خورديم. اکنون بايدسال رابااين به انجام برسانيم که شکر دنيای ما ويران نشد!
سال دارديکساله می شودوشکرکه دنياهنوزکج وکوله باچوپانی آدمهايی مثل صدام وبوش وگرگهای کوهی مثل بن لادن وملاعمر به دورخودمی چرخد!
راستی می توانيم تصورکنيم که سال ديگرهمزمان باحادثه يازدهم سپتامبردنيای ماچگونه خواهدبود؟ چه تعدادازماانسانهاخواهدمرد؟ چه تعداد بازخمهای خونين بدنشان دست وپنجه نرم خواهندکرد؟ چه تعدادکرسنه صورت کودکان کرسنه ترخودرابوسه آياتوانندزد؟
اکنون بشربااينهمه بلندپروازيهای خودبايدسال راازاين پس اينگونه گرامی بدارد.
گرامی بادبرانسان که درعصربوش وصدام وشکم گنده های کشورهای منطقه و... بسرمی برند. گرامی باداين سال نو. تبريک بتو ای کودک افغان که اگرچه اکنون توراطالبان نمی کشدولی می توانی فکرکنی که همنسلان عراقی ات راچکسانی خوهندکشت؟
تبريک اين سال نوبربشر!
بربن لادن مولوی عمر بوش وصدام !
بامن نباشيد!
ملک شفيعي

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]